Про затвердження порядку проведення іспиту та переліку питань для перевірки знань законодавства при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Кам’янська міська рада

Міський голова

Розпорядження

 

Від 04.05.2016  року №  21-к

м.Кам’янка

 

Про затвердження порядку

проведення іспиту та переліку питань

для перевірки знань законодавства при

проведенні конкурсу на заміщення

вакантних посад посадових осіб місцевого

самоврядування

 

Відповідно до ст.10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, п.23 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002р. № 169:

 1. Затвердити та ввести в дію з 04 травня 2016 року:

1.1. Порядок проведення іспиту при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Кам’янської міської ради (додаток № 1,3,4).

1.2. Перелік питань для перевірки знання законодавства при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням специфіки функціональних повноважень  апарату управління Кам’янської  міської ради (додаток № 2).

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                                                            В.І.Тірон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням від 04.05.2016р.№ 21

 

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті

Кам’янської міської ради

 

Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування  в апараті Кам’янської  міської ради ( далі – посадові особи), як одного з етапів конкурсу, що проводиться.

 

Загальні положення

 

1.1. Мета проведення іспиту  —  об’єктивна  оцінка  знань  та здібностей  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  посадових осіб.

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією міської ради.

1.3. Іспит  проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на  службу в органи місцевого самоврядування,  передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

Особи, документи  яких  не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту  не  допускаються, про   що   їм   повідомляється   кадровою  службою  з  відповідним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту,  а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.4. Об’єктивність проведення іспиту  забезпечується  рівними умовами (тривалість іспиту,  зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо)  та  відкритістю  інформації  про  них,  єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення  вакантних посад  передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України,  Законів України  «Про запобігання  корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки  функціональних  повноважень Кам’янської міської ради, а саме Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Перелік питань  на  перевірку  знання   Конституції   України, Законів України  «Про запобігання   корупції», “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” (далі  —  Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.6. Питання , які виносяться при проведені іспиту мають бути актуальними,  грунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що грунтуються на правових нормах,  які  втратили  чинність,  мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.7. Переліки   питань  можуть  публікуватися  у  відповідних друкованих засобах масової інформації  та  обов’язково  надаватися для  ознайомлення  всім  учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.8. Екзаменаційні  білети формуються за формою,  наведеною у додатку до цього Порядку,  та затверджуються головою  конкурсної комісії.  До  кожного  білета  включається  по  одному  питанню на перевірку  знання  Конституції  України,  Закону Закону України «Про запобігання корупції», “Про місцеве самоврядування в Україні”,“Про службу в органах місцевого самоврядування” та два  питання  на  перевірку знання   законодавства   з  урахуванням  специфіки  функціональних повноважень відповідного спрямування — всього 5 питань.

1.9. Питання  1-3  в  екзаменаційних  білетах  мають  містити питання,   визначені   в   Переліку, питання  4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням   специфіки посади на яку оголошено конкурс.

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. З  урахуванням  специфіки  функціональних   повноважень можливе розроблення кількох  варіантів  комплектів  екзаменаційних білетів  у  залежності  від  кваліфікаційних  вимог до відповідних рівнів посад.

 

     1.13. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.14. Кадрова  служба  за  погодженням  з  головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та  повідомляє  кандидатів про місце і час його проведення.

 

 1. Організаційна підготовка до іспиту

 

2.1. Організаційна підготовка до іспиту  проводиться  в  день проведення  іспиту  з  усіма  кандидатами  на  заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар  конкурсної  комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на  запитання  кандидатів  щодо   процедури   іспиту.   Інформація секретаря  про  умови  складання  іспиту  має  бути достатньою для кандидатів.  Він повинен упевнитися,  що всі  кандидати  зрозуміли умови іспиту,  в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних  питань  вони  мають  бути  розв’язані  головою конкурсної комісії.

 

 

 1. Складання іспиту

 

3.1. Під   час    підготовки    відповідей    на    запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит  складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї  вакантної посади.  У разі невеликої кількості кандидатів та за  наявності  відповідних  умов,  передбачених  пунктом 3.3 цього Порядку,  іспит може проводитися одночасно на заміщення  декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має  відповідати  умовам зручного  розміщення,  що  унеможливлює  спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання  білета. Кандидати  не  можуть  самостійно  залишати  приміщення,  в  якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит  складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату  за  його  вибором  і  відкриваються  у присутності  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  під  час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При  підготовці  відповідей  на  питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом органу,  в якому  проводиться конкурс. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по-батькові  кандидата,  номер  білета  та  питання,  зазначені  в білеті.

Після підготовки  відповідей  на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

 1. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

 • П’ять балів виставляються кандидатам,  які  виявили  глибокі знання  Конституції  України,  Законів України та   «Про   запобігання   корупції», “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”  та  успішно  справилися  із запитаннями на перевірку знання  законодавства  з  урахуванням   специфіки покладених  функціональних повноважень.
 • Чотири бали виставляється  кандидатам,  які  виявили  повні знання Конституції України,  Законів  України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”   та  «Про  запобігання   корупціії» і  достатньо  володіють  знаннями  законодавства   з урахуванням   специфіки  функціональних  повноважень .
 • Три бали виставляються  кандидатам,  які  виявили  розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
 • Два бали виставляється  кандидатам,  які  розуміють  основні поняття   нормативно-правових   актів,  але  в  процесі  відповіді допустили значну кількість помилок.
 • Один бал виставляється  кандидатам,  які  не  відповіли  на питання у встановлений строк.

 

4.2. По  закінченні  часу,  відведеного  на складання іспиту, проводиться  перевірка  відповідей  та   їх   оцінювання.   Оцінка проводиться   всіма  членами  комісії.  Члени  конкурсної  комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на  кожне  питання екзаменаційного  білета.  Такі  оцінки  виставляються  на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної  суми  балів  в  екзаменаційну відомість,  форма якої наведена в додатку 3. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

4.4. Аркуші  з  відповідями  кандидатів  зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної  комісії  у  кадровій службі.

4.5. Кандидати,  які набрали загальну суму  балів,  що  не  є нижчою  50  відсотків  від максимальної суми балів,  яка може бути виставлена при наданні відповідей,  вважаються такими,  що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати,  які   набрали   менше   50   відсотків   від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати,  які  не  склали  іспит,   не   можуть   бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати  іспиту  можуть  бути  оскаржені  в  порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                                            Ю.І.Щербак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до розпорядження міського голови

від 04.05.2016 року № 21

 

Перелік питань на перевірку знання Конституції України,

Законів України  «Про запобігання корупції»,“Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”

 

 1. I. Питання на перевірку знання Конституції України

 

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси  Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус  державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу  (статті  13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 13. Обов’язки громадянина України (статті 65 — 68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання, правове  регулювання   яких   визначається   та

встановлюється виключно законами України (стаття 92).

 1. Державний бюджет України (стаття 96).
 2. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 3. Повноваження Президента України (стаття 106).
 4. Призначення, склад   та  введення  в  дію  рішень  Ради

національної безпеки і оборони України (стаття 107).

 1. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 2. Повноваження Кабінету  Міністрів  України  (статті  116, 117).
 3. Повноваження місцевих  державних  адміністрацій  (стаття 119).
 4. Статус прокуратури   України  за  Конституцією  України (стаття 121).
 5. Система судів в Україні (стаття 125).
 6. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 7. Система адміністративно-територіального  устрою  України (стаття 133).
 8. Питання нормативного  регулювання  Автономної Республіки Крим (стаття 137).
 9. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 10. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 11. Повноваження територіальних   громад   за   Конституцією України (стаття 143).
 12. Статус та  повноваження  Конституційного  Суду  України (статті 147, 150).
 13. Порядок подання  законопроекту  про  внесення  змін   до Конституції України (стаття 154).

 

 1. I Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»
 2. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 4. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22,23).
 5. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25,27).
 6. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 7. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 8. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 9. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 10. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 11. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
 12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 13. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 14.   Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 15.    Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 16.    Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

III. Питання на перевірку знання Закону України “Про місцеве

самоврядування в Україні”

 1. Поняття місцевого самоврядування (ст.2).
 2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (ст.3)
 3. Основні принципимісцевого самоврядування (ст.4)
 4. Система місцевого самоврядування (ст.5)
 5. Територіальні громади (ст.6)
 6. Місцевий референдум (ст.7)
 7. Загальні збори громадян (ст.8)
 8. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (ст.10)
 9. Виконавчі органи ради (ст.11,54)
 10. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей (ст.22)
 11. Повноваження виконавчого комітету у сфері діяльності посади на яку оголошено конкурс (ст.27-41)
 12. Порядок формування рад (ст.45)
 13. Постійні комісії ради(ст.47)
 14. Депутат ради(ст.49)
 15. Виконавчий комітет міської ради (ст.51)
 16. Повноваження виконавчого комітету міської ради (ст.52)
 17. Організація роботи виконавчого комітету міської ради (ст.53)
 18. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядуваня (ст.59)
 19. Місцеві бюджети (ст.61)
 20. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (ст.71)
 21. Обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст.73)
 22. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами (ст.75)

 

 1. IV. Питання на перевірку знання Закону України

“Про службу в органах місцевого самоврядування”

 1. Служба в органах місцевого самоврядування (ст.1)

Посадова особо місцевого самоврядування (ст.2)

Посади в органах місцевого самоврядування (ст.3)

 1. Основні принципи служби в органах місцевого самврядування (ст.4)
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5)
 3. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7)
 4. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8)
 5. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9)
 6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10)
 7. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11)
 8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (ст.12)
 9. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.14)
 10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст.14)
 11. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст.15)
 12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст.16)
 13. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст.17)
 14. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст.18)
 15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.21)
 16. Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування (ст.21)
 17. Відпустки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.21)
 18. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (21)
 19. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (ст.24)

 

 

Питання для підготовки до іспиту на посаду   спеціаліста І категорії  реєстраційно-юридичного відділу виконавчого комітету Кам’янської  міської ради

1.Поняття місцевого самоврядування.

2.Основні принципи місцевого самоврядування.

3.Система місцевого самоврядування.

4.Представницькі  органи місцевого самоврядування.

5.Порядок складання і розгляду протоколів про адмінправопорушення.

6.Виконавчі органи міської ради.

7.Законодавство про місцеве самоврядування.

 1. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад.

9.Місцевий референдум.

10.Повноваження міської ради у питаннях соціально-економічного розвитку міста, бюджету, місцевих податків і зборів.

11.Порядок розгляду звернень громадян.

12.Повноваження міської ради щодо управління комунальною власністю, регулювання земельних відносин та використання природних ресурсів.

13.Трудовий договір.

 1. Роль і місце юриста в підготовці проектів розпоряджень та рішень виконавчого комітету  і міської ради.

15.Повноваження виконавчих органів міської ради у галузі бюджету, фінансів і  цін.

16.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 1. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
 2. Повноваження міського  голови.

19.Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника.

20.Виконавчий комітет міської ради.

21.Підстави припинення трудового договору.

22.Повноваження виконавчого комітету міської ради.

23.Тривалість щорічної відпустки посадових осіб місцевого самоврядування.

24.Судова система в Україні. Юрисдикція судів.

25.Вимоги до складання позовної заяви.

 

Питання для підготовки до іспиту на посаду   спеціаліста І категорії  відділу земельних відносин та будівництва  Кам’янської  міської  ради

1.Принципи земельного законодавства(ст. 5 Земельного Кодексу України).

2.Регулювання земельних відносин. Земельне законодавство та його завдання.

(ст.3,4 Земельного Кодексу України)

3.Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин(ст.15 Земельного Кодексу України)

 1. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель (ст.21 Земельного Кодексу України)

5.Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст.22 Земельного Кодексу України).

 1. Використання земель житлової та громадської забудови (ст.39 Земельного Кодексу України).
 2. Обмеження діяльності на землях оздоровчого призначення (ст.48 Земельного Кодексу України).
 3. Використання земель природно-заповідного фонду(ст.45 Земельного Кодексу України).
 4. Державна реєстрація земельних ділянок(ст.202 Земельного Кодексу України).
 5. Контроль за використанням та охороною земель (ст.202 Земельного Кодексу України)
 6. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок (ст.212 Земельного Кодексу України).

12.Орендна плата за землю (ст.ст.21-23 Закону України «Про оренду землі)  .

 1. Відповідальність за порушення земельного законодавства (ст.211 Земельного Кодексу України).
 2. Договір оренди землі (ст.13-19 Закону України «Про оренду землі).
 3. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин. (Ст.12 Земельний Кодекс України).
 4. Склад земель водного фонду (ст. 58 Земельного Кодексу України).
 5. Земельна ділянка як об’єкт права власності (ст. 79 Земельного Кодексу України).

18.Обов’язки землекористувачів (ст. 96 Земельного Кодексу України).

19.Додержання принципів добросусідства (гл.17 Земельного Кодексу України).

 1. Розгляд і затвердження землевпорядної документації (ст.186 Земельного Кодексу України).
 2. Захист прав на землю (ст. 152-153 Земельного Кодексу України).

22.Права та обов’язки орендодавців і орендарів, захист їх прав Підстави та порядок припинення прав на земельну ділянку (ст. 140-145 Земельного Кодексу України).

23.Права та обов’язки орендодавців і орендарів, захист їх прав.(ст. 24-29 Закону України «Про оренду землі»)

 1. Бонітування ґрунтів (ст. 199 Земельного Кодексу України).
 2. Моніторинг земель (ст. 191-192 Земельного Кодексу України).
 3. Консервація земель (ст. 171-172 Земельного Кодексу України).
 4. Право оренди земельної ділянки (ст.93. Земельного Кодексу України).
 5. Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами. Охорона ґрунтів (ст.167, 168 Земельного Кодексу України).
 6. Категорії земель (ст. 19 Земельного Кодексу України).
 7. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст. 121 Земельного Кодексу України).

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до розпорядження міського голови

від 04.05.2016 року № 21

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

_________ Ю.І.Щербак

(підпис)

 

«__» _____________ 2016р.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого самоврядування

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України.

 

 1. Питання на перевірку знання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

 1. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».

 

4-5. Питання на перевірку знання законодавства з  урахуванням

специфіки   функціональних   повноважень  відповідного  структурного підрозділу органу місцевого самоврядування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4

до розпорядження міського голови

від 04.05.2016 року №21

 

 

Екзаменаційна відомість

 

проведення   іспиту   кандидатів   на  заміщення  вакантних  посад

державних службовців конкурсною комісією Кам’янської міської ради

 

від “___”_______________________2016р.

 

Згідно з Порядком проведення іспиту, затвердженим розпорядженням міського голови від 04.05.2016 року №21

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькоі Посада на яку претендує кандидат Категорія посади, на яку претендує кандидат Номер білету Загальна сума балів
1.          
2.          

 

Голова комісії   _____________             ______________________

(підпис)                     (П.І.Б.)

 

Члени комісії    _____________             ______________________

(підпис)                     (П.І.Б.)

_____________             ______________________

(підпис)                     (П.І.Б.)

_____________             ______________________

(підпис)                     (П.І.Б.)

_____________             ______________________

(підпис)                     (П.І.Б.)

Секретар комісії _____________             ______________________

(підпис)                     (П.І.Б.)

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                                            Ю.І.Щербак

 • Переглядів: 615
 • 23.05.2016