Рішення № 2-3/VII

 

УКРАЇНА

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 26.11.2015 року № 2-3/VII

м.Кам’янка

 

Про затвердження положення про

постійні комісії міської ради.

 

         Відповідно до п.13 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні,-

міська рада – в и р і ш и л а:

 

 

1. Затвердити положення про постійні комісії міської ради згідно з додатком  1.

 

 

 

Міський голова                                                                                    В.І.Тірон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Додаток 1

                                                                            до рішення Кам’янської міської

                                                                            ради від 26.11.2015 р. № 2-3/VII

      

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії міської ради

 

 

1. Постійні комісії ради – є органами ради, що утворюються нею і обираються з числа її депутатів на строк повноважень ради у складі голови і членів комісії. Заступник голови і секретар комісії обираються відповідною комісією.

2. Постійні комісії діють у відповідності із ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, регламенту роботи міської ради і цього положення.

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

4. Депутати працють у постійних комісіях на громадських засадах.

5. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

6. Засідання комісії скликаються головою комісії (в разі його відсутності – заступником) в міру необхідності і є правомочними, якщо у ньому бере участь не менше, як половина від загального складу комісії.

7. Засідання комісії проводяться відкрито, у разі необхідності комісія може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

8. Чисельний склад постійних комісій визначається радою, але не повенен бути  менший  3 депутатів.

9. Голова постійної комісії за рішенням ради може бути  в будь-який час відкликаний — за його власним проханням, у зв’язку з незадовільною роботою на цій посаді або з інших причин.

10. У випадку відкликання голови постійної комісії, він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.

Пропозиції з відкликання голови постійної комісії вносяться:

—         особисто головою комісії згідно з його письмовою заявою;

—         міським головою;

—         за рішенням відповідної постійної комісії;

—         не менш, як 1/3 частиною від загального складу депутатів ради, відносно до їх письмової заяви;

11. Голова постійної комісії:

—         організовує роботу в комісії;

—         скликає і веде засідання комісії;

—         пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних для засіданя матеріалів;

—         дає доручення членам комісії, скликає їх для роботи в підготовчих комісіях і робочих групах;

—         запрошує для участі  в засіданнях комісії посадових осіб, представників громадських організацій, спеціалістів з відповідних питань;

—         інформує міського голову про розглянуті питання, а також про заходи, що прийняті з реалізації рекомендацій комісії;

—         інформує членів комісії та інших депутатів про виконання рішень ради.

12. Заступник голови постійної комісії:

—         виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;

—         виконує обов’язки голови або секретаря комісії у разі їх відсутності.

13. Секретар постійної комісії:

—         веде протоколи засідання постійної комісії;

—         веде діловодство постійної комісії;

—         організовує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії;

—         забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією;

—         повідомляє членам постійної комісії про дату, час і місце проведення засідання постійної комісії та його порядок денний.

Постійні комісії міської ради здійснюють свої повноваження шляхом прийняття  рішень, висновків і рекомендацій, які приймають більшістю голосів від загального складу комісії.

14. У засіданнях постійних комісій можуть приймати участь з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу даної комісії.

15. У випадку неможливості прибути на засідання комісії, член комісії повідомляє про це голову комісії.

16. Постійні комісії попередньо вивчають і готують узгоджені висновки, пропозиції і рекомендації з усіх питань, які належать до відання ради, здійснюють контроль за виконанням рішення ради.

17. За дорученням ради або за власною ініціативою постійні комісії попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

18. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

19. Постійні комісії за дорученням міського голови або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також питань, віднесених до відання рад , місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконням рішень ради.

20. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за  ініціативою комісії, а також  за дорученням ради, її голови  розглядатися постійними комісіями спільно.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

21. Член постійної комісії зобов’язаний приймати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків та рекомендацій, виконувати доручення комісії та її голови.

22. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може внести їх в письмовій або усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради.

23. Рішення, висновки і рекомендації постійних комісій підписуються головою комісії, а вразі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

24. Протоколи  засідань постійної комісії підписуються її головою і секретарем. Протоколи спільних засідань підписуються головами і секретарями відповідних комісій.

25. Рішення і протоколи засідань постійних комісій зберігаються в справах відповідних комісій, а після закінчення терміну зберігання здаються в державний архів на постійне зберігання.

26. Висновки та рекомендації постійних комісій, протоколи її засідань є відкритими, оприлюднюються на офіційному сайті міської ради в 5-ти денний строк та надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

27. Функція контрою щодо врегулювання конфлікту інтересів покладається на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської етики та законності.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                           А.М.Плєшкань         

  • Переглядів: 126
  • 19.11.2015