Статут

Кам”янська міська рада

10-та сесія

Р і ш е н н я

 

Від 05.09.2003 р. № 10-1

м.Кам”янка

 

Про затвердження Статуту

територіальної громади міста

Кам”янки.

 

 

       Відповідно до ст.140 Конституції України, ст.19 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, для врегулювання особливостей реалізації місцевого самоврядування з врахуванням історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей міста, з метою демократизації влади і територіальної громади та сприяння становленню в місті дійсно демократичного правління, залучення населення до прийняття управлінських рішень, а також врахувавши всі конструктивні пропозиції жителів міста Кам”янки, висловлені на громадських слуханнях 10 квітня 2003 року,-

 

Міська рада – ВИРІШИЛА:

 

        Затвердити Статут територіальної громади міста Кам”янки.

 

 

 

 

Міський голова                                                                  М.С.Плєшкань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

територіальної громади міста Кам”янки

 

П Р Е А М Б У Л А

 

 

 

         Ми, депутати Кам”янської міської ради ХХ1У скликання, діючи від імені та в інтересах територіальної громади м.Кам”янка, об”єднані єдиною волею та розуміючи свою відповідальність за долю міста перед сьогоденням та майбутнім:

       Реалізуючи право кожної людини на гідні умови життя, безпечне довкілля, вільний розвиток особистості;

      Враховуючи історичні, національно-культурні, соціально-економічні особливості здійснення місцевого самоврядування;

     З метою створення ефективної міської влади, забезпечення законності і підконтрольності діяльності її органів і посадових осіб міської  громади;

     Дбаючи про довготерміновий стійкий розвиток територіальної громади і підвищення рівня життя в м.Кам”янці,

     Приймаємо цей Статут.

     Цей Статут, відповідно до Конституції України та законів України, базуючись на положеннях Європейської Хартії місцевого самоврядування, установлює форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Кам»янки, Статус органів самоорганізації населення.

     Місцеве самоврядування в місті Кам”янці (надалі –місцеве самоврядування) – це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста (надалі – міська громада) самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України.

     Міське самоврядування здійснюється міською громадою безпосередньо або через міського голову, міську раду та її виконавчі органи, які надають відповідні соціальні послуги жителям міста, проводять єдину політику соціально-економічного та культурного розвитку міста.

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р О З Д І Л 1.

З А Г А Л Ь Н І  П О Л О Ж Е Н Н Я.

 

ГЛАВА 1.1.

 

Загальна характеристика міста.

 СТАТТЯ 1.

 

        Місто Кам”янка застовано у 1649 році. Статус міста отримано у 1956 році. Назва міста Кам”янка є незмінною і залишається назавжди.

      Місто Кам”янка є самостійною адміністративно-територіальною одиницею у складі Кам”янського району Черкаської області.

 

      На території міста здійснюються місцеве самоврядування у повному обсязі, який передбачено Конституцією України та  “Законом про місцеве самоврядування в Україні” згідно з інтересами мешканців міста, історичними та місцевими традиціями.

 

СТАТТЯ 2.

 

     Територію, в межах якої здійснюються місцеве самоврядування визначають адміністративні кордони міста.

     Адміністративними кордонами міста є міська межа, визначена генеральним планом міста Кам”янки виготовленого в 1996 році Українським державним проектно-виробничим об”єднанням “Діпромісто”.

     Зміна міської  межі може здійснюватися відповідно до законодавства та із врахуванням думки територіальної громади міста.

     Будь-які зміни міської межі, здійснені відповідно до законодавства відображаються у генеральному плані міста.

 

СТАТТЯ 3.

 

    До земель міста належать усі землі в його межах.

    Межа міста – зовнішня межа земель міста, що відокремлює їх від земель іншого призначення і визначається проектом планування та забудови міста.

    Включення земельних ділянок до межі міста не тягне за собою припинення права власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп).

   Використання земель міста здійснюється відповідно до проектів планування та забудови міста і планів земельно-господарського устрою.

  Землі міста перебувають у віданні міської ради,яка розпоряджається землею в адмінмежах міста при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками. Рішення про віднесення земель міста до різних категорій: міської забудови, промислового та сільськогосподарського призначення, лісопаркових, історико та природно-заповідних, тощо – приймаються міською радою відповідно до законодавства і з врахуванням думки територіальної громади.

    Належно від форм власності на землю, їх господарського використання, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати особливі правила землекористування на міських землях в інтересах територіальної громади та у відповідності до законодавства.

    Територія садово-огородних товариств, яка належить членам  територіальної громади міста, є зоною спільних інтересів жителів міста Кам”янки. Межі  територій садово-огородніх товариств, міського водосховища, водогону визначаються згідно з чинним законодавством.

 

СТАТТЯ 4.

 

   Територіальній громаді належать водні ресурси, у тому числі підземні водоносні горизонти, повітря, корисні копалини, рослинний та тваринний світ, а також  інші види природних ресурсів, які знаходяться в межах міста.

 

  Територіальна громада зобов”язується зберігати, захищати, використовувати, примножувати та надавати у розпорядження фізичним та юридичним особам природні ресурси, які знаходяться в межах міста.

 

 

 

СТАТТЯ 5.

 

  Для раціональної організації міського управління територія міста поділяється на мікрорайони.

  Межі мікрорайонів затверджуються рішеннями міської ради за поданням міського голови з урахуванням пропозицій жителів міста.

   На території кожного мікрорайону з дозволу міської ради можуть діяти відповідні органи самоорганізації населення.

 

СТАТТЯ 6.

 

    Органи місцевого самоврядування можуть об”єднуватися з органами місцевого самоврядування міста інших міста України в асоціації, фонди, союзи тощо.

    Органи місцевого самоврядування міста на договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій ( союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.

 

СТАТТЯ 7.

 

    Територіальна громада міста має свою символіку – герб, прапор та пам”ятну дату. Опис прапора та герба наводяться у додатку до Статуту. ( Додаток № 1).

    Положення і порядок їх використання затверджуються рішенням міської ради.

    Пам”ятну дату       вересня   — вважати Днем міста Кам”янки.

    Цей день для територіальної громади є святковим.

   

Р О З Д І Л 2.

Глава 1.1. Правова основа Статуту.

 

Стаття 1.1.1.

 

    Статут міста приймається міською радою більшістю депутатів від загального складу ради. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування приймаються відповідно до законодавства та цього Статуту. Дія Статуту поширюється на всю територію міста.

 

 

 

Стаття 1.1.2.

 

     Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України “Про міське самоврядування в Україні” та іншим законам Украіни згідно чинного законодавства.

 

     У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх як актів вищої юридичної сили.

 

Стаття 1.1.3.

 

    Тлумачення положень Статуту може давати лише сесія міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов”язковими для застосування і виконання в межах території міста.

 

Стаття 1.1.4.

 

    Внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу міської ради.

   Пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради групою депутатів ради (підписані не менш як десятьма депутатами), міським головою або групою жителів міста з місцевої ініціативи (підписані не менш як 500 жителями міста).

    Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться міською радою за пропозицією міського голови в двомісячний термін після набуття чинності цими актами).

 

ГЛАВА 1.2. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ

ОСІБ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, УСТАНОВАМИ, ПІДПРИЄМ-

СТВАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ.

 

   Стаття 1.2.1.

 

       Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади.

     І посадові особи міського самоврядування здійснюють функції  міського самоврядування незалежно від органів виконавчої влади.

    Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також вирішувати питання, які віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування, крім випадків виконання делегованих їх міською радою повноважень, та в інших випадках, що передбачені законом, Органи і посадові особи міського самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади відповідним органами виконаавчої влади.

        Міський голова відповідає за організацію зв”язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади.

       

Стаття 1.2.2.

 

        Органи і посадові особи міського самоврядування сприяють міським органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають в передбачених законодпавством випадках допомогу в здійснені їхніх функцій.

        Міський голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв”язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами судової влади і прокуратури.

 

Стаття 1.2.3.

 

       Взаємовідносини органів і посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території міста, базуються на суворому дотриманні законодавства і визначаються формою власності підприєммств, установ і організацій.

      Стосовно підприємств, уст анов і організацій, що перебувають у комунальній власності міської громади, відповідні органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють такі функції:

—         утворюють, реорганізовують, перепрофільовують та ліквідовують підприемства, установи і організації комунальної власності міської громади в порядку, який визначено чинним законодавством, призначають та звільняють з посади їх керівників;

—         визначають мету, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують статути створених ними підприємств, установ і організацій;

—         встановлюють у порядку і в межах, що визначені законодавством, тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міської громади;

—         приймають рішення в межах, що визначені законодавством, про відчуження об”єктів комунальної власності;

—         встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади, розмір частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;

—         контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, який визначено чинним законодавством;

—         інші функції, що передбачені чинним законодавством.

 

    З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності міської громади, органи і посадові особи міського самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому органи і посадові особи міського самоврядування в межах своїх повноважень, які визначено законодавством і цим Статутом, можуть приймати такі рішення щодо:

—         надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до міського бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста;

—         залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста;

—         розміщення замовлень на виробництво продукції виконання робіт (послуг), які є необхідними для міської громади;

—         залучення пвідприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності міської громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорті і зв”язку;

—         залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об”єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

—         інших питань, що передбачені чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ П. СИСТЕМА  МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

 

Глава 2.1.Загальні засади і формування    і функціонування

системи міського самоврядування.

 

Стаття 2.1.1.

 

         Система міського самоврядування визначається Конституцією України, Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”.

         Система міського самоврядування включає:

—         міську громаду – первинний суб”єкт міського самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до відання міського самоврядування;

—         міську раду – представницький орган міського самоврядування;

—         міського голову;

—         виконавчі органи мвіської ради;

—         органи самоорганізації населення.

 

Стаття 2.1.2.

 

        Розмежування повноважень між елементами системи міського самоврядування здійснюються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

ГЛАВА 2.2. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА  МІСТА.

Стаття 2.2.1.

         Територіальну громаду міста складають жителі міста.

                           

Стаття 2.2.2.

 

         Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, який визанчено законодавством.

       Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет міської ради у порядку та строки, що визначені чинним законодавством.

 

Стаття 2.2.3.

 

     Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування в повному обсязі здійснюють члени міської громади – громадяни України, які досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуватися іншими правами, що передбачені Конституцією  і законодавством України  та цим Статутом, на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

 

Стаття 2.2.4.

 

         Особам,які мають визначні заслуги перед територіальною громадою міста та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста, за рішенням міської ради може бути присвоєно звання “Почесний громадянин міста Кам”янки”.

        Звання Почесного громадянина міста присвоюється незалежно від громадянства особи та місця її проживання.

        Підстави та порядок присвоєння звання Почесного громадянина міста, яке затверджується рішенням міської ради.

        Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста.

      Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осі, що нагороджені цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки міста, яке затверджується рішенням міської ради.

     

Стаття 2.2.5.

 

     Жителі міста здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

 

Стаття 2.2.6.

 

     Право жителів міста брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізоване в таких формах:

—         місцевий референдум;

—         вибори депутатів міської ради, депутатів районної, Черкаської обласної ради та міського голови (місцеві вибори);

—         загальні збори громадян за місцем проживання;

—         колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування;

—         громадські слухання;

—         місцеві ініціативи;

—         участь у роботі органів місцевого самоврядування, самоорганізації населення та роботи на виборних посадах міського самоврядування;

—         інші форми, що не заборонені законом.

 

Стаття 2.2.7. 

 

       Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою місцевого самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори.

 

ГЛАВА 2.3. МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ

 

Стаття 2.3.1.

 

       Місцевий референдум – це прийняття рішення з питань, що віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів міста, які мають право голосу. Жителі міста беруть участь у місцевих референдумах.

       Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення міською громадою важливих питань, що віднесені до відання місцевого самоврядування. На міський референдум не можуть бути винесені питання, які вднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження міського бюджету та встановлення місцевих податків.

      Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання міського самоврядування, але мають важливе значення для міської громади, соціально-економічного та культурного розвитку міста, можуть бути винесені на міський консультативний референдум, наслідки якого не мають обов”язкового характеру.

 

Стаття 2.3.2.

 

      Участь у міському референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у міському референдумі.

 

Стаття 2.3.3.

 

      Рішення про проведення міського референдуму приймає міська рада на вимогу депутатів міської ради.

       Міський референдум за місцевою ініціативою проводиться на вимогу не менш як 10% жителів міста, які постійно проживають на даній території і мають право голосу.

 

Стаття 2.3.4.

 

     Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів міста, які взяли участь у голосуванні.

     Рішення міського референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою міського самоврядування або державної влади.

     Рішення міського референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення міського референдуму протягом десяти днів після його проведення.

       Рішення міського референдуму набувають чинності з моменту опублікування.

       Про результати голосування на консультативному міському референдумі міський голова у десятиденний  термін інформує органи і посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму. Органи, які отримали рішення консультативного реяерендуму повинні дати відповідь його організаторам в строки, обумовленні чинним законодавством.

 

ГЛАВА 2.4. МІСЦЕВІ ВИБОРИ

Стаття 2.4.1.

 

       Місцеві вибори – це обрання депутатів міської ради, депутатів районної ради, Черкаської обласної ради та міського голови шляхом голосування жителів міста, які мають право голосу.

 

      Шляхом місцевих виборів можуть заміщуватися інші посади міського самоврядування, якщо не передбачено чинним законодавством України.

 

Стаття 2.4.2.

 

     Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 

   Ніхто не може примушений до участі у місцевих виборах чи позбавлений права участі у них про висловлювання своєї думки по загальнодержавних питаннях.

 

Стаття 2.4.3.

 

    Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.

 

ГЛАВА 2.5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ

ПРОЖИВАННЯ

 

Стаття 2.5.1.

 

        Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються за будинками, вулицями, кварталами, житловими комплексами, мікрорайонами міста або іншими внутрішньоміськими територіальними утвореннями з метою:

—         обговорення питань загальноміського значення;

—         обговорення питань, що віднесені до відання загальноміських органів міського самоврядування, які мають важливе значення для відповідних жителів, та подання пропозицій з цих питань;

—         створення органів самоорганізації населення;

—         прийняття рішення про участь на громадських засадах жителів міста в роботах з благоустрою, сприянні охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам”яток історії та культури, наданню допомоги соціально незахищених членам громади;

—         прийняття рішення про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного  самооподаткування;

—         прийняття рішення про добровільні внески та пожертви відповідних жителів міста на громадські потреби;

—         вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства.

 

Стаття 2.5.2.

 

      У великих внутрішньоміських територіальних громадах ( в межах мікрорайонів), де неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням виконавчого комітету міської ради або відповідного органу самоорганізації населення для обговорення і вирішення питань, які передбачені законодавством та цим Статутом, скликаються збори представників відповідних жителів міста.

      Норми представництва на ці збори встановлюються органом, який їх скликає.

 

Стаття 2.5.3.

 

     У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь жителі міста, у яких є право голосу на місцевих виборах та які проживають на території ( будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон).

    У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної влади, об”єднань громадян та підприємств.

 

Стаття 2.5.4.

 

     Загальні збори громадян скликаються міським головою за власною ініціативою або з ініціативи депутатів міської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.

   Загальні збори громадян також можуть скликатися міським головою за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості відповідних жителів, що мають право голосу на місцевих виборах. Розпорядження міського голови про скликання загальних зборів громадян оприлюднюється не пізніше, як за 7 днів до їх проведення, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на їх обговорення. Вивішуються об”яви про час та місце проведення зборів на всіх вулицях, передаються повідомлення по місцевому радіомовленню.

 

Стаття 2.5.5.

 

     Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини відповідних жителів міста.

    На загальних зборах громадян головує виборна особа від населення або керівник відповідного органу самоорганізації населення чи особа, що призначена міським головою.

   Для ведення протоколу загальних зборів громадян, обирається секретар зборів.

   Порядок ведення загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією міського голови. Міський голова, міська рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.

 

Стаття 2.5.6.

 

   Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

   До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їхнього проживання.

  

Стаття 2.5.7.

 

  Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення.

  Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території, та підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

 

Стаття 2.5.8.

 

   Рішення загальних зборів громадян є обов”язковим для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами місуцевого самоврядування.

   Рішення зборів, які прийняті з питань, що мають важливе значення для міської територіальної громади з питань, віднесених до компетенції органів державної влади або органів міського самоврядування, мають рекомендаційний характер. Виконавчі органи повинні повідомити про своє рішення ініціаторів референдуму в установлені чинним законодавством строки.

 

ГЛАВА 2.6. КОЛЕКТИВНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗВЕРНЕННЯ

ЖИТЕЛІВ МІСТА ДО ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ

МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 2.6.1.

 

   Жителі міста, незалежно від їх віку та громадянства мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб міського самоврядування.

   Жителі міста мають право особисто звертатися до органів міського самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, що віднесені до відання міського самоврядування.

 

Стаття 2.6.2.

 

   Колективні звернення, які підписані більш як п”ятдесятьма жителями міста, розглядаються органами і посадовими особами міського самоврядування, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку.

   Інформація про колективні звернення, які підписані більш як п”ятьмастами жителями міста, негайно передається до міської ради ( у випадку, якщо вонии надійшли до інших органів або посадових осіб міського самоврядування).

  Колективні звернення жителів міста можуть мати на меті:

—         внесення до міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чт окремих міських територій;

—         аналіз міського голови, міської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих  завдань, пов”язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста чи окремих міських територій, станом  довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, які віднесені чинним законодавством України до відання міського самоврядування;

—         порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;

—         порушеннчя питання про недовіру посадовій особі органу міського самоврядування – інше.

 

 

ГЛАВА 2.7. ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

 

Стаття 2.7.1.

 

       Жителі міста мають право брати участь у громадських слуханнях ( тобто зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами органів міського самоврядування), під час яких заслуховується інформація про виконання депутатами та посадовими особами службових обов”язків або окремих доручень чи про вирушення окремих питань, які  зачіпають інтереси міської  громади, жителів міста, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.

    Метою громадських слухань є здійснення контролю за роботою депутатів міської ради та посадових осіб міського самоврядування.

  

Стаття 2.7.2.

 

    Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, міської ради або її постійної комісії, органів самоорганізації населення та з ініціативи жителів міста.

    Громадські слухання з інінціативи жителів міста можуть проводитися за заявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як п”ятьмастами жителями міста.

   На громадські слухання запрошуються посадові особи органів міського самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники міських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов”язана з питанням, що обговорюється.

Стаття 2.7.4.

 

      На громадських слуханнях:

—         заслуховуються доповіді й інформаціх про роботу міського голови, міської ради, постійних комісій міської ради, окремих депутатів, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;

—         обговорюються проекти рішень міської ради та  її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що віднесені до відання міського самоврядування;

—         порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місуцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.

 

Стаття 2.7.5.

 

      Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет міської ради.

 

Стаття 2.7.6.

 

     Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі міста сповіщаються секретарем міської ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

 

Стаття 2.7.7.

 

   Проведення громадських слухань організовує секретар  міської ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

 

Стаття 2.7.8.

 

   На громадських слуханнях ведеться протокол у якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість при утніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.

   До протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.

   Веде протокол секретаріат, обраний на громадських слуханнях.

   Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення та особою, яка веде протокол і передається міському голові.

 

 

 

 

Стаття 2.7.9.

 

  Пропозиції вважаються внесені за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини жителів міста, які взяли в них участь.

  Про результати громадського слухання секретар міської ради інформує жителів міста в десятиденний строк.

 

ГЛАВА 2.8.МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ

 

Стаття 2.8.1.

 

        Члени міської громади мають право ініціювати розгляд міською радою ( в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, що віднесене Конститкуцією і законами України до відання міського самоврядування. Місуцева ініціатива передбачає внесення до міської ради проекту нормативно-правового акта з питань, які належать до її відання.

 

Стаття 2.8.2.

 

     Суб”єктами права місцевої ініціативи може бути ініціатвна група членів міської громади ( чисельністю не менше 20 чоловік). Проекти нормативно-правових актів, які внесені в порядку місцевої ініціативи та підтримані підписами не менш як десяти відсотків жителів міста, що мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії міської ради.

 

Стаття 2.8.3.

 

   Розгляд питання, яке внесення в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з обов”язковою участю членів ініціативної групи.

 

Стаття 2.8.4.

 

   Рішення, що прийняті міською радою з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов”язковому оприлюдненню в порядку, що встановлений міською радою.

 

ГЛАВА 2.9. УЧАСТЬ У РОБОТІ ОРГАНІВ МІСЬКОГО

САМОВРЯДУВАННЯ ТА РОБОТА НА ВИБОРНИХ

ПОСАДАХ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 2.9.1.

 

    Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради.

   Особи, що виявили бажання відвідати сесію міської ради, повинні не пізніше як за день до її відкриття подати відповідну заяву на ім”я секретаря ради, на якого покладається обов”язок організувати такі відвідування.

 

  У разі неможливості забезпечити відвідування сесії міської ради з організаційних чи технічних причин, секретар ради повинен забезпечити її  трансляцію по міській радіомережі.

  Відмова жителям міста у відвіданні сесії міської ради, яка не пов”язана  з організаційними чи технвчними причинами, повинна бути оформлена письмово.

  Жителі міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях у зв”язку з розробкою проектів міського бюджету та міських програм соціально-економічного та культурного розвитку, проектів рішень ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес.

     При обговоренні питань, що винесені на громадські слухання, жителям міста повинна бути забезпечена можливість вільно вимсловлювати свою позицію і вносити пропозиції.

 

Стаття 2.9.2.

 

   Жителі міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, які пов”язані з реалізацією їхніх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

   Жителі міста мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

 

Стаття 2.9.3.

 

   Жителям міста, які мають право голосу, гарантується право обраними на посади в системі міського самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборні, на рівних підставах.

 

ГЛАВА 2.10. ІНШІ ФОРМИ УЧАСТІ ЖИТЕЛІВ МІСТА

У ЗДІЙСНЕННІ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 2.10.1.

 

    Перелік форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування, що визначено цим Статутом, не є вичерпним.

    Органи та посадові особи міського самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.

 

Стаття 2.10.2.

 

    Крім передбачених статтями 2.3-2,9 Статуту, можуть бути використані такі форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування:

—         громадське обговорення проектів актів міської ради та інших органів міського самоврядування. Підлягають оприлюдненню з метою проведення громадського обговорення проекти планів економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету, цільових програм міського розвитку;

—         членство в комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах просадових особах міського самоврядування (перелік цих комісій та положення про них затверджуються рішенням міської ради);

—         участь у роботі фахових комітетів, що створюються за рішенням виконавчого комітету міської ради з числа фахівців, які працюють в системі місцевого самоврядування або діяльність яких пов”язана з наданням послуг членам міської громади, з метою їх залучення до розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання таких послуг. Положення про ці фахові комвітети затверджуються виконавчим комітетом міської ради;

—         участь у роботі громадських рад, що утворюються при міській раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів міста та існуючої практики надання їм соціальних послуг в системі міського самоврядування, залучення їх до здійснення міського самоврядування ( за рішенням міської ради при ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, воїнів-інтернаціоналістів, учасників лвквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, які не забезпечені житлом, тощо. Положення прро ці ради розробляється виконавчим комітетом міської ради та затверджується рішенням міської ради);

—         участь у проведенні громадських експертиз проектів рвшень міської ради з питань, що мають суттєве значення для міської громади, визначають основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста;

—         участь у масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб міського самоврядування до аектуальних проблем загальноміського значення або проблем соціального забезпечення жителів міста, охорони навколишнього середовища, підтримання громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення;

—         робота в органах самоорганізації населення;

—         виконання на громадських засадах робіт з благоустрою території міста, надання послуг соціально-незахищених жителям міста;

—         надання матеріальної і фінансової допомоги міському самоврчядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, що утворюються органами міського самоврядування з метою надання допомоги соціально незахищеним жителям міста або з метою сприяння культурному і духовномку розвитку, підтриманню в належному стані пам”яток історії, культури і архітектури, природних пам”яток.

 

                         РОЗДІЛ Ш. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОГО

                                              САМОВРЯДУВАННЯ.

 

Глава 3.1. Загальні засади побудови системи органів

міського самоврядування.

 

Стаття 3.1.1.

 

        Система органів та посадових осіб міського самоврядування включає:

        Представницький орган міського самоврядування – міську раду, яка складається з 27 депутатів, які обираються і діють відповідно до чинного законодавства;

—         голову міста;

—         виконавчі органи міського самоврядування  — виконавчий комітет, відділи та управління.

 

Стаття 3.1.2.

 

     Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність з реалізації функцій міського самоврядування за дорученням міської громади, від імені її  та в її інтересах.

   Виконавчий комвітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

 

 

Стаття 3.1.3.

 

   Діяльність органів міського самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською  громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок влади, забезпечення повноти здійснення функцій міського самоврядування та пріорітету інтересів жителів міста при їх здійсненні.

 

  Розподіл повноважень між органами і посадовими особами міського самоврядування здійснюються згідно із законодавством і цим Статутом. Повноваження, які мрожуть передаватися, та порядок їх передачі визначаться законом.

 

ГЛАВА 3.2. МІСЬКА РАДА

Стаття 3.2.1.

 

    Міська рада є представницьким органом міського самоврядування – єдиним органом представницької влади міської громади.

 

Стаття 3.2.2.

 

   Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

   Порядок призначення, організаціє і проведення виборів депутатів місьткої ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.

 

Стаття 3.2.3.

 

   Загальний склад міської ради вст ановлюється в межах, що визначені законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради.

   Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова.

 

Стаття 3.2.4.

 

   Депутат міської ради – особа, яка шляхом вільних виборів наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції міського самоврядування, що віднесені законодавством до відання міської ради.

   Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, нпа громадських засадах. Міська рада може прийняти рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в раді виборні посади на постійній основі. Грошова винагорода депутатів, які працюють в міській раді на постійній основі, визначається з міського бюджету в розмірах, які визначаються рішенням ради.

     Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандата та займати виборні посади в системі міського самоврядування.

     Депутат міської ради складає присягу такого змісту:

     “Вступаючи в права депутата Кам”янської міської ради, зобов”язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Кам”янки та добробут його жителів, гідно представляти свої виборціав, обстоювати їхні права і свободи. Присягаю дотримуватися Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади міста Кам”янки, виконувати свої обов”язки  в інтересах міської територіальної громади”.

    Повноваження депутатів міської ради припиняється одночасно із припиненням повноважень міської ради у випадках та у порядку, що передбачені законодавством. Повноваження депутата міської ради за рішенням ради припиняється достроково у разі:

—         складення повноважень за особистою заявою;

—         від”їзд на постійне місце проживання за межі території міста;

—         набрання законної сили обвинувальних вироком щодо нього.

 

Стаття 3.2.5.

 

    Строк повноваження міської ради –чотири роки. Міська рада є повноважною за умови обрання не менше як двох третин від встановленого радою складу.

    Повноваженням міської ради починаються з моменту офіційного повідомлення міською виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.

    Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання.

    Підстави і порядок дострокового припинення повноважень міської ради  визначаються законодавством.

 

Стаття 3.2.6.

 

    Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія.

    Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.

    Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

    Порядок скликання чергових та позачергових сесій міської ради визначається законодавством.

    На сесіях міська рада розглядає найважливіші питання, які віднесені до відання міського самоврядування, за винятком питань, які відповідно до принци пу розподілу влад віднесені до відання міського голови і виконавчих органів міської ради.

    Пропозиції до порядку денного сесії міської ради можуть вноситися міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради  або загальними зборами громадян за місцем проживання. Порядок підготовки і розгляду на сесіях міської ради питань порядку денного, а також розклад її засідань визначаються регламентом міської ради.

    Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають правобути присутні жителі міста, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.

   Міська рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

   Порядок і процедура прийняття рішень міською радою визначаються її регламентом.

   Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою.

   Рішення міської ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в дестиденний строк з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

 

ГЛАВА 3.3. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 3.3.1.

 

    Постійні комісії міської ради є органами, що постійно діють, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які віднесені до відання ради для здійснення контролю за виконанням рішення міської ради,її виконавчих органів.

   До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії і секретар.

   Перелік постійних комісій та їх пеосрнальний склад визначаються новообраною міською радою на першій сесії.

   Помстійні комісії за дорученням міської ради або за власнобю ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

    Постійні еомісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

  Постійні комісії за дорученням міської ради, голови, секретаря ради, виконавчого комітету міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітетові органів підприємств, організацій і устаноа незалежно від форми власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках — –а розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

   Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ і організацій, що зазначені у частині шостій цієї статті, необхідні матеріали і документи ( крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

   Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісі. У відносинах з іншими органами, об”єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі відсутності голови комісії, або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин здійснює зступник голови комісії або секретар комісії. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал згідно з планом роботи воно є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального складу комісії.

   За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і ркомнедації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою косісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

  Рекомендації постійної комісії підлягають обов”язковому розгляду підприємствами, установами і організаціяии, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи провинно бути повідомлвно комісіям у встановлений ними термін.

    Постійна комісія для вивчення питань, що відносяться до її відання, розробки проектів рішень ради, виконавчого комітету може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за інініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.

    Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

    Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

   З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста, міська рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій.

 

Стаття 3.3.2.

 

   Депутати міської ради можуть об”єднуватися у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об”єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.

  Порядок утворення та реєстрації депутатських об”єднань, їх повноваження визначаються регламентом міської ради.

 

Стаття 3.3.3.

 

   Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію роботи, є секретар ради.

   Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на срок повноважень ради відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.

 

ГЛАВА 3.4. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

Стаття 3.4.1.

 

   Міський голова є головною посадовою особою міської громади, а тому має перше право розпочинати всі урочисті заходи, які проводяться на території міста Кам”янки.

   Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.

   Міський голова одирається жителями мвіста, які мають право голосу строком на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборрчого права при таємному голосуванні.

   Міським головою може бути обраний будь-який житель міста який має право голосу.

   Порядок обрання міського голови визначається законодавством.

 

 

Стаття 3.4.2.

 

    Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються на момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

   Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу такого змісту:

  “ Я, ( ім”я та прізвище), волею територіальної громади міста Кам”янки обраний міським головою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаюся на вірність народу України. Зобов”язуюсь суворо дотримуватись Конституції України і законів України, усіма своїми справами дбати про благо міста і добробут його мешканців, обстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підгосити авторитет міста Кам”янки як у державі, так і за її межами”.

  Якщо вибори міського голови приведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається на першому пленарному засідання новообраної ради після складання присяги депутатами ради.

  Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково на підставах і в порядку, який передбачено законодавством. Повноваження міського голови припиняються достроково міською громадою шляхом міського референдуму. Рішення про проведення міського референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймаються міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів міста, що проживають на території міста і мають право  голосу.

   Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у випадках:

—         його звернення з особистою заявою до міської ради про складання ним повноважень голови;

—         набрання законної сили обвинувального вироку щодо голови;

—         визнання його судом недієздатним, бессвісно відсутнім або оголошеним таким, що помер;

—         припинення його громадянства;

—         порушення вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), що встановлена  законодавством;

—         його смерті.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, який передбачено законодавством, При достроковому припиненнї повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов”язки з організації роботи міської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а з організації роботи виконавчого комітету ради –перший заступник міського голови з виконавчої влади.

 

Стаття 3.4.3.

 

        Міський голова видає розпорядження в межах своїх повноважень.

 

Стаття 3.4.4.

 

       На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міської ради, що передбачено законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.

 

Стаття 3.4.5.

 

     Міський голова має першого заступника та заступників з виконавчої роботи, кількість яких визначається міською радою

    Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів призначаються та звільняються з посади у порядку, який визначено чинним законодавством.

   Розподіл обов”язків між заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів здійснюється міським головою та виконавчим комітетом міської ради.

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3.5. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

               

Стаття 2.5.1.

 

    Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міського самоврядування, який утворюється міською радою на строк її повноважень.

  Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов”язків організовує роботу виконавчого комітету перший заступник міського голови з виконавчої роботи.

  Виконавчий комітет є юридичною особою, має печатку та інші реквізити юридичної особи.

 

                   

Стаття 3.5.2.

 

    Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.

   До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати міської ради, крім секретаря ради.

   Перший заступник, заступник міського голови з виконавчої роботи та керуючий справами виконавчого комвітету виконують свої обов”язки на постійній основі.

   Члени виконаавчого комітету виконують свої обов”язки, як правило, на громадських засадах. За рішенням міської ради окремі члени виконавчого ком

ітету можуть працювати на постійній основі.

 

Стаття 3.5.3.

 

   Повноваження виконавчого комітету визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

 

Стаття 3.5.4.

 

   Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

   Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова.

   Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів міста може прийняти рішення про внесення зміни до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Ініціатива жителів міста про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менше як десятою частиною жителів міста, які мають право голосу.

   Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в міських засобах масової інформації.

 

 

 

 

 

Стаття 3.5.5

 

   Організаційною формою роботи виконавчого комітету ї його засідання, які є правомочними за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.

  Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою(або одним із заступників міського голови в разі відсутності міського голови чи неможливості виконання ним своїх обов”язків) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

 

Стаття 3.5.6.

 

    Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комвітету здійснює той, хто керує справами, який призначається на посаду у порядку, що визначений чинним законодавством.

 

Стаття 3.5.7.

 

      Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу в підписуються міським головою.

 

РОЗДІЛ 1У. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

ГЛАВА 4.1.СИСТЕМА ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ

І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ

НАСЕЛЕННЯ

 

Стаття 4.1.1.

 

     Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення міської ради з ініціативи жителів міста.

 

Стаття 4.1.2. 

 

    Територія у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріпляється рішенням міської ради і має відповідати території проживання жителів міста, які утворили цей орган.

  

Стаття 4.1.3.

 

    Строк повноважень органів самоорганізації населення визначається жителями відповідних територій міста самостійно.

 

Стаття 4.1.5.

 

    Персональний склад органу самоорганізації визначається загальними зборами.

 

Стаття 4.1.6.

 

    Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається законом.

 

ГЛАВА 4.2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

Стаття 4.2.1.

 

     Рішення про утворення органу самоорганізації населення приймаються загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території міста.

 

Стаття 4.2.3.,

 

    Члени ради обираються на “Громадських слуханнях” персонально відкритим голосуванням, більшістю голосів в кількості 5-х осіб, терміном на 4 роки.

    Голова ради органу самоорганізації населення обирається членами ради, таємним голосуванням терміном на 4 роки. Членами ради, якщо за це проголошує більше ½ членів ради.

   У випадку невиконання свохїх обов”язків членам ради йому може бути висловлена недовіра ½ дорослого населення, яке від представляє в раді. Недовіра може бути висловлена простим списком з підписом людей. Виявлення недовіри повинно нести за собою звільнення члена ради від його обов”язків.

   Голова ради достроково може бути звільнений від своїх обов”язків шляхом таємного голосування, якщо за це рішення проголосує не менше ½ членів ради.

 

                                        ПОВНОВАЖЕНЕНЯ

 

   Члени ради та голова можуть подавати свої пропозиції для розгляду на сесії міської ради за 10 днів її проведення. Така пропозиція повинна бути обов”язково розглянута. Результати розгляду повідомляються її ініціатору. Якщо пропозиція подана в термін, що її неможливо розглянути на сесії, то її обов”язково повинні розглянути на черговій сесії міської ради.

   Члени ради та голова повинні бути присутні на всіх сесіях міської ради з правом дорадчого голосу. По результатах сесії, якщо член чи голова ради не задоволені її рішенням, вони повинні подати особливу думку на протязі 10 днів з дня проведення сесії, про що повинні бути повідомлені усі депутати.

 

Стаття 4.2.3

 

     За рішенням міської ради витрати, які пов”язані із підготовкою та проведенням виборів органів самоорганізації населення, проводяться за рахунок міського бюджету.

 

Стаття 4.2.4.

 

   Голова органу самоорганізації населення обиравється на засіданні органі безпосередньо жителями відповідної території міста.

 

Стаття 4.2.5.

  

    Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюються відкрито і привселюдно.

 

     Результати виборів оприлюднюються в засобах масової інформації міста.

 

 

 

 

ГЛАВА 4.3. ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ

 САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

Стаття 4.3.1.

 

     Повноваження органів самоорганізації населення визначаються законом ві передаються їм міською радою

 

Стаття 4.3.2.

 

             Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинне завдавати шкоди інтересам міської громади.

             Органи самоорганізації населення та їх голови не можуть здійснювати повноваження міської ради.

 

Стаття 4.3.3.

 

           Органи самоорганізації населення самостійно здійснюють управління переданим їм мавйном і коштами відповідно до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території.

 

Стаття 4.3.4.

 

          Органи і посадові особи міського самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацію, приміщенням, засобами зв”язку в межах кошторису виконавчого комітету.

 

РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЬКОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

 

Глава 5.1.   Комунальна власність міста

Стаття 5.1.1.

 

       Матеріальною  і фінансовою основою міського самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме майно, дохлди міського бюджету, позабюджетні цільові ( в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності міської громади, а також об”єкти спільної власності територіальних громад Черкаської області, що перебувають в управлінні обласної ради.

     Матеріали та фінансові ресурси,   що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням міської громади і їх недоторканість захитщається законодавством.

 

Стаття 5.1.2.

 

    До комунальної власності міської громади включається рухоме і нерухоме майно, яке зареєстроване у визначеному законодавством порядку. Перелік об”єктів комунальної власності міської громади визначається рішенням міської ради відповідно до законодавства.

 

   До комунальної власності міста можуть належати:

—         земля та інші природні ресурси;

—         комунальні підприємства міста;

—         банки, страхові товариства, пенсійні фонди, заклади і установи культури освіти, спорту, охорони здоров”я, соціального обслуговування та інше майно, що належить міській громаді;

—         частини (паї) у майні підприємств;

—         комунальний житловий та нежитловий фонд міста;

—         дохолди місцевого бюджету міста, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити міста (органів міського самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші фінансові ресурси, що передбачсені чинним законодавством;

—         нерухоме майно, що передається до комунальної власності міста за рішенням суду;

—         інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством.

 

У комунальній власності міської громади знаходяться об”єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб міської громади та для збереження історико-культурних об”єктів міста (міські системи водо-і енергопостачання, інженерні комунікації, пам”ятки культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).

   Перелік об”єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначається рішенням міської ради.

 

Стаття 5.1.3.

 

    Суб”єктам права комунальної власності міста є міська рада, до її компетенції відноситься право управління комунальним майном.

    Міська рада, виконавчий комітет та його відділи й управління від імені та в інтересах територіальної громади міста відповідно до закону здійснюють правомочні щодо володіння, користування та розпорядження об”єктами права комунальної власності міської ради.

   Рішенням про відчуження комунального майна приймає міська рада.

 

Стаття 5.1.4.

 

   Оперативне управління об”єктами комунальної власності міста здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються такі функції:

—         підготовка пропозицій на розгляд міськради щодо прийняття об”єктів до комунальної власності міськради;

—         підготовка і передача на розгляд міськради або її виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності міста;

—         надання згоди на здавання в оренду об”єктів комунальної власності міста;

—         реалізація затвердженої рішенням міської ради програми приватизації комунального майна міста.

 

За рішенням сесії оперативне управління може здійснювати комунальне підприємство.

  Порядок управляння затверджується окремим положенням та вноситься відповідним розділом до Статуту.

  За рішенням сесії міської ради може делегуватися право комунальним підприємством виступати учасниками корпоративних відносин.

 

Стаття 5.1.5.

 

        Загальний контроль за використанням об”єктвів комунальної власності міста здійснює міський голова.

        Голова міста раз на рік інформує міську раду про стан комунальної власності міста, реєстрацію, відчуження або придбання об”єктів комунальної власності.

 

ГЛАВА 5.2. ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСТА

              

Стаття 5.2.1.

 

    Фінансова основа міста складається:з:

—         коштів міського бюджету;

—         коштів позабюджетних(цільових) фондів;

—         коштів міської ради та виконавчого комітету;

—         фінансово-кредитних ресурсів;

—         страхових ресурсів;

—         коштів підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності міста;

—         коштів валютних фондів;

—         відповідної частки коштів підприємств, організацій і установ, які створені за пайовою участю органів міського самоврядування;

—         коштів, що отримані від розміщення міських позик і міських цінних паперів;

—         коштів, що отримані від проведення мвіських лотерей;

—         коштів, що отримані від приватизації комунального майна міста;

—         коштів органів територіального громадського самоврядування міста;

—         інших фінансових ресурсів, які передані місту згідно з чинним законодавством.

 

Стаття 5.2.2.

 

   В міський бюджет надходять кошти : плата за землю, за користування природними ресурсами від природокористувачів, розмір якої встановлюється  міською радою в межах, які визначені законодавством; інші надходження згідно із заеконодавством.

  Місто має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, що заподіяні на території міста підприємствами, установами і організаціями незалежно від їхньої форми власності.

 

Стаття 5.2.3.

 

       Територіальна громада міста безпосередньо або через органи місцевого самоврядування може об”єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об”єкти права комунальної власності, а також кошти місцевого бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

 

Стаття 5.2.4.

 

    Міська рада, або за її рішенням інші органи міського самоврядування можуть в межах, що визначені законодавством, випускати міські позики, цінні папери і лотереї, видавати юридичним і фізичним особам позики, отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності.

 

ГЛАВА 5.3. МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ

 

Стаття 5.3.1.

 

    Місто має власний бюджет, який розробляється, затверджується і виконується органами міського самоврядування самостійно в межах їх повноважень.

   Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування іншихтерриторіальних громад не допускається ( за винятком випадків, що передбаченні чинним законодавством).

 

Стаття 5.3.2.

 

   Бюджет міста складається з поточного бюджету і бюджету розвитку.

 

Стаття 5.3.3.

 

   Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються зща рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.

 

Стаття 5.3.4. 

 

    Еошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку міста, які пов”язані із здійсненням інвенстиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, що пов”язані з розширеним відтворенням.

 

Стаття 5.3.5.

 

   В доходи міського бюджету зараховуються:

 

—         місцеві податки і збори, крім винятків, що передбачені законодавством;

—         надходження від закреплених законодавством окремих загальнодержавних податків або їх частини, відповідно до нормативів, які затверджені у встановленому законодавством порядку;

—         фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції та інші т рансферми), що передані місту з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через обласний бюджет;

—         фінансові ресурси, які передані місту з Державного бюджету для здійснення визначених законодавством повноважень виконавчої влади;

—         частина доходів від приватизації комунальної власності міста;

—         надходження від місцевих позик і лотерей;

—         надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що належать до комунальної власності міста;

—         прибутов підприємств, що перебувають у комунальній власності мвіста ( або частка прибутків, яка визначсена рішенням міської ради);

—         штрафи і відшкодування за екологічні збитки;

—         інші кошти, що отримані від господарської діяльності органів міського самоврядування;

—         інші надходження, які передбачені законодавством.

 

     У  дохідній частині міського бюджету кошти, які є необхідними для здійснення самоврядних і наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади, виділяються окремо.

 

   Міський бюджет повинен бути достатнім для виконання функцій місцевого самоврядування та надання законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб

  З метою збалансованості міського бюджету міська рада може встановлювати граничний розмір його дефіциту.

 

Стаття 5.3.6.

 

    Видаткова частина міського бюджету окремо передбачає видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.

    Видатки поточного бюджету окремо передбачають видатки, що пов”язані із виконанням самоврядних повноважень органів виконавчої влади.

 

Стаття 5.3.7.

 

   Доходи міського бюджету, які отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення до бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, що передбачені законодавством. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою.

   Міська рада може приймати ріщення щодо вкладання вільних коштів (отриманих способами, що передбачені частиною першої цієї статті) в акції, цінні папери, тощо.

 

Стаття 5.3.8.

 

   Міський бюджет повинен передбачати резервний фонд, який використовується міським головою без попереднього погодження з міською радою для фінансування непередбачених випадків, в установленому порядку.

 

  Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання міського бюджету.

 

Стаття 5.3.9.

 

   Контроль за виконанням бюджету здійснює місьтка рада.

    Контроль за використанням коштів міського бюджету відповідними підприємствами, організаціями й установами здійснює виконавчий комітет.

 

                 ГЛАВА 5.4. ПОЗАБЮДЖЕТНІ (ЦІЛЬОВІ) І ВАЛЮТНІ ФОНДИ.

Стаття 5.4.1.

 

   Міська рада може утворювати позабюджетні(цільові) і валютні фонди і визначати порядок використання коштів цих фондів відповідно до законодавства.

   Порядок формування та використання коштів позабюджетних (цільових) і валютних фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням міської ради.

 

 

Стаття 5.4.2.

 

    До позабюджетних (цільових) фондів можуть за рішенням міської ради включатися:

—         добровільні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб;

—         штрафи, які сплачуються підприємствами за отримання необгрунтованого прибутку в установленому порядку;ї

—         штрафи за адміністративні правопорушення;

—         інші надходження.

 

Стаття 5.4.3.

 

    До валютних фондів можуть за рішенням міської ради включатися:

—         добровільні і благодійні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб;

—         штрафи, які сплачуються підприємствами за отримання необгрунтованого прибутку в установленому порядку;

—         штрафи за адміністративні правопорушення;

—         інші надходження.

 

Стаття 5.4.3.

 

    До валютних фондів можуть за рішенням міської ради включатися:

-добровільні і благодійні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті та іноземними цінними паперами;

—         відрахування від прибутків і іноземній валюті підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності міста.

 

Стаття 5.4.4.

 

    Кошти позабюджетних (цільових) фондів перебувають на окремих банківських рахунках і не можуть бути вилучені. Вони використовуються міським головою у порядку, який визначено міською радою. Кошти валютних фондів використовуються тільки за рішенням міської ради.

 

 

РОЗДІЛ V1. ГАРАНТІЇ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

ГЛАВА 6.1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ

ОСІБ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕД ТЕ-

РИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

 

Стаття 6.1.1.

 

       Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою про результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію.

      

Стаття 6.1.2.

 

      Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про:

-структуру та чисельний склад органів міського самоврядування;

-компетенцію органів і посадових осіб міського самоврядування;

-призначення та звільнення посадових осіб міського самоврядування;

-зміст актів та інших документів, що приймаються в системі міського самоврядування;

—         поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб міського самоврядування;

—         позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя міста;

—         іншу інофрмацію, згідно з чинним законодавством.

 

       Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою.

 

Стаття 6.1.3.

 

      Всі посадові особи міського самоврядування повинні щомісяця проводити прийом жителів міста з особистих питань.

 

Стаття 6.1.4.

 

     Всі органи і посадові особи міського самоврядування зобов2язані сприяти забезпесенню дотримання прав, законних інтересів об»єднань громадян, які є легалізованими згідно з чинним законодавством.

 

ГЛАВА 6.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ

ОСІБ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕД

ДЕРЖАВОЮ, ЮРИДИЧНИМИ ТА ФІЗИЧНИМИ

ОСОБАМИ

 

Стаття 6.2.1.

 

     Органи і посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і чинного законодавства.

    Декржавний контроль за діяльністю органів і посадових осіб міського самоврядування здійснюється згідно з законодавством.

 

Стаття 6.2.2.

 

     Акти, які прийняті в системі міського самоврядування, можуть зупинятися лише з моменту їхньої невідповідальності Конституції України чи законом України у встановленому законом порядку з одночансим зверненням до суду.

 

Стаття 6.2.3.

 

    Висновок суду про визнання невідповідальності органів чи посадових осіб міського самоврядування Конституції України і чинному законодавству України може бути підставою для розгляду Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів відповідного органу чи посадової особи мсіського самоврядування.

 

Стаття 6.2.4.

 

     Шкода, яка завдана юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів міського самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень або дій, або бездіяльності посадових осіб міського самоврядування – за рахунок їх власних коштів – у порядку, який встановлено законодавством.

 

   Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осію, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місьткого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

 

Стаття 6.2.5.

 

     Органи і посадові особи міського самоврядування  несуть відповідальність за виконання визначення законодавством повноважень органів виконавчої влади в порядку, що установлений законодавством.        

 

 

Кам”янська міська рада

10-та сесія

Р і ш е н н я

 

Від 05.09.2003 р. № 10-1

м.Кам”янка

 

Про затвердження Статуту

територіальної громади міста

Кам”янки.

 

 

       Відповідно до ст.140 Конституції України, ст.19 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, для врегулювання особливостей реалізації місцевого самоврядування з врахуванням історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей міста, з метою демократизації влади і територіальної громади та сприяння становленню в місті дійсно демократичного правління, залучення населення до прийняття управлінських рішень, а також врахувавши всі конструктивні пропозиції жителів міста Кам”янки, висловлені на громадських слуханнях 10 квітня 2003 року,-

 

Міська рада – ВИРІШИЛА:

 

        Затвердити Статут територіальної громади міста Кам”янки.

 

 

 

 

Міський голова                                                                  М.С.Плєшкань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

територіальної громади міста Кам”янки

 

П Р Е А М Б У Л А

 

 

 

         Ми, депутати Кам”янської міської ради ХХ1У скликання, діючи від імені та в інтересах територіальної громади м.Кам”янка, об”єднані єдиною волею та розуміючи свою відповідальність за долю міста перед сьогоденням та майбутнім:

       Реалізуючи право кожної людини на гідні умови життя, безпечне довкілля, вільний розвиток особистості;

      Враховуючи історичні, національно-культурні, соціально-економічні особливості здійснення місцевого самоврядування;

     З метою створення ефективної міської влади, забезпечення законності і підконтрольності діяльності її органів і посадових осіб міської  громади;

     Дбаючи про довготерміновий стійкий розвиток територіальної громади і підвищення рівня життя в м.Кам”янці,

     Приймаємо цей Статут.

     Цей Статут, відповідно до Конституції України та законів України, базуючись на положеннях Європейської Хартії місцевого самоврядування, установлює форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Кам»янки, Статус органів самоорганізації населення.

     Місцеве самоврядування в місті Кам”янці (надалі –місцеве самоврядування) – це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста (надалі – міська громада) самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України.

     Міське самоврядування здійснюється міською громадою безпосередньо або через міського голову, міську раду та її виконавчі органи, які надають відповідні соціальні послуги жителям міста, проводять єдину політику соціально-економічного та культурного розвитку міста.

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р О З Д І Л 1.

З А Г А Л Ь Н І  П О Л О Ж Е Н Н Я.

 

ГЛАВА 1.1.

 

Загальна характеристика міста.

 СТАТТЯ 1.

 

        Місто Кам”янка застовано у 1649 році. Статус міста отримано у 1956 році. Назва міста Кам”янка є незмінною і залишається назавжди.

      Місто Кам”янка є самостійною адміністративно-територіальною одиницею у складі Кам”янського району Черкаської області.

 

      На території міста здійснюються місцеве самоврядування у повному обсязі, який передбачено Конституцією України та  “Законом про місцеве самоврядування в Україні” згідно з інтересами мешканців міста, історичними та місцевими традиціями.

 

СТАТТЯ 2.

 

     Територію, в межах якої здійснюються місцеве самоврядування визначають адміністративні кордони міста.

     Адміністративними кордонами міста є міська межа, визначена генеральним планом міста Кам”янки виготовленого в 1996 році Українським державним проектно-виробничим об”єднанням “Діпромісто”.

     Зміна міської  межі може здійснюватися відповідно до законодавства та із врахуванням думки територіальної громади міста.

     Будь-які зміни міської межі, здійснені відповідно до законодавства відображаються у генеральному плані міста.

 

СТАТТЯ 3.

 

    До земель міста належать усі землі в його межах.

    Межа міста – зовнішня межа земель міста, що відокремлює їх від земель іншого призначення і визначається проектом планування та забудови міста.

    Включення земельних ділянок до межі міста не тягне за собою припинення права власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп).

   Використання земель міста здійснюється відповідно до проектів планування та забудови міста і планів земельно-господарського устрою.

  Землі міста перебувають у віданні міської ради,яка розпоряджається землею в адмінмежах міста при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками. Рішення про віднесення земель міста до різних категорій: міської забудови, промислового та сільськогосподарського призначення, лісопаркових, історико та природно-заповідних, тощо – приймаються міською радою відповідно до законодавства і з врахуванням думки територіальної громади.

    Належно від форм власності на землю, їх господарського використання, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати особливі правила землекористування на міських землях в інтересах територіальної громади та у відповідності до законодавства.

    Територія садово-огородних товариств, яка належить членам  територіальної громади міста, є зоною спільних інтересів жителів міста Кам”янки. Межі  територій садово-огородніх товариств, міського водосховища, водогону визначаються згідно з чинним законодавством.

 

СТАТТЯ 4.

 

   Територіальній громаді належать водні ресурси, у тому числі підземні водоносні горизонти, повітря, корисні копалини, рослинний та тваринний світ, а також  інші види природних ресурсів, які знаходяться в межах міста.

 

  Територіальна громада зобов”язується зберігати, захищати, використовувати, примножувати та надавати у розпорядження фізичним та юридичним особам природні ресурси, які знаходяться в межах міста.

 

 

 

СТАТТЯ 5.

 

  Для раціональної організації міського управління територія міста поділяється на мікрорайони.

  Межі мікрорайонів затверджуються рішеннями міської ради за поданням міського голови з урахуванням пропозицій жителів міста.

   На території кожного мікрорайону з дозволу міської ради можуть діяти відповідні органи самоорганізації населення.

 

СТАТТЯ 6.

 

    Органи місцевого самоврядування можуть об”єднуватися з органами місцевого самоврядування міста інших міста України в асоціації, фонди, союзи тощо.

    Органи місцевого самоврядування міста на договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій ( союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.

 

СТАТТЯ 7.

 

    Територіальна громада міста має свою символіку – герб, прапор та пам”ятну дату. Опис прапора та герба наводяться у додатку до Статуту. ( Додаток № 1).

    Положення і порядок їх використання затверджуються рішенням міської ради.

    Пам”ятну дату       вересня   — вважати Днем міста Кам”янки.

    Цей день для територіальної громади є святковим.

   

Р О З Д І Л 2.

Глава 1.1. Правова основа Статуту.

 

Стаття 1.1.1.

 

    Статут міста приймається міською радою більшістю депутатів від загального складу ради. Акти органів та посадових осіб міського самоврядування приймаються відповідно до законодавства та цього Статуту. Дія Статуту поширюється на всю територію міста.

 

 

 

Стаття 1.1.2.

 

     Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України “Про міське самоврядування в Україні” та іншим законам Украіни згідно чинного законодавства.

 

     У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх як актів вищої юридичної сили.

 

Стаття 1.1.3.

 

    Тлумачення положень Статуту може давати лише сесія міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов”язковими для застосування і виконання в межах території міста.

 

Стаття 1.1.4.

 

    Внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу міської ради.

   Пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради групою депутатів ради (підписані не менш як десятьма депутатами), міським головою або групою жителів міста з місцевої ініціативи (підписані не менш як 500 жителями міста).

    Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться міською радою за пропозицією міського голови в двомісячний термін після набуття чинності цими актами).

 

ГЛАВА 1.2. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ

ОСІБ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, УСТАНОВАМИ, ПІДПРИЄМ-

СТВАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ.

 

   Стаття 1.2.1.

 

       Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади.

     І посадові особи міського самоврядування здійснюють функції  міського самоврядування незалежно від органів виконавчої влади.

    Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також вирішувати питання, які віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування, крім випадків виконання делегованих їх міською радою повноважень, та в інших випадках, що передбачені законом, Органи і посадові особи міського самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади відповідним органами виконаавчої влади.

        Міський голова відповідає за організацію зв”язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади.

       

Стаття 1.2.2.

 

        Органи і посадові особи міського самоврядування сприяють міським органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають в передбачених законодпавством випадках допомогу в здійснені їхніх функцій.

        Міський голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв”язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами судової влади і прокуратури.

 

Стаття 1.2.3.

 

       Взаємовідносини органів і посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території міста, базуються на суворому дотриманні законодавства і визначаються формою власності підприєммств, установ і організацій.

      Стосовно підприємств, уст анов і організацій, що перебувають у комунальній власності міської громади, відповідні органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють такі функції:

—         утворюють, реорганізовують, перепрофільовують та ліквідовують підприемства, установи і організації комунальної власності міської громади в порядку, який визначено чинним законодавством, призначають та звільняють з посади їх керівників;

—         визначають мету, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують статути створених ними підприємств, установ і організацій;

—         встановлюють у порядку і в межах, що визначені законодавством, тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міської громади;

—         приймають рішення в межах, що визначені законодавством, про відчуження об”єктів комунальної власності;

—         встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади, розмір частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;

—         контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, який визначено чинним законодавством;

—         інші функції, що передбачені чинним законодавством.

 

    З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності міської громади, органи і посадові особи міського самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому органи і посадові особи міського самоврядування в межах своїх повноважень, які визначено законодавством і цим Статутом, можуть приймати такі рішення щодо:

—         надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до міського бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста;

—         залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста;

—         розміщення замовлень на виробництво продукції виконання робіт (послуг), які є необхідними для міської громади;

—         залучення пвідприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності міської громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорті і зв”язку;

—         залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об”єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

—         інших питань, що передбачені чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ П. СИСТЕМА  МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

 

Глава 2.1.Загальні засади і формування    і функціонування

системи міського самоврядування.

 

Стаття 2.1.1.

 

         Система міського самоврядування визначається Конституцією України, Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”.

         Система міського самоврядування включає:

—         міську громаду – первинний суб”єкт міського самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до відання міського самоврядування;

—         міську раду – представницький орган міського самоврядування;

—         міського голову;

—         виконавчі органи мвіської ради;

—         органи самоорганізації населення.

 

Стаття 2.1.2.

 

        Розмежування повноважень між елементами системи міського самоврядування здійснюються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

ГЛАВА 2.2. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА  МІСТА.

Стаття 2.2.1.

         Територіальну громаду міста складають жителі міста.

                           

Стаття 2.2.2.

 

         Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, який визанчено законодавством.

       Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет міської ради у порядку та строки, що визначені чинним законодавством.

 

Стаття 2.2.3.

 

     Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування в повному обсязі здійснюють члени міської громади – громадяни України, які досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуватися іншими правами, що передбачені Конституцією  і законодавством України  та цим Статутом, на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

 

Стаття 2.2.4.

 

         Особам,які мають визначні заслуги перед територіальною громадою міста та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста, за рішенням міської ради може бути присвоєно звання “Почесний громадянин міста Кам”янки”.

        Звання Почесного громадянина міста присвоюється незалежно від громадянства особи та місця її проживання.

        Підстави та порядок присвоєння звання Почесного громадянина міста, яке затверджується рішенням міської ради.

        Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста.

      Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осі, що нагороджені цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки міста, яке затверджується рішенням міської ради.

     

Стаття 2.2.5.

 

     Жителі міста здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

 

Стаття 2.2.6.

 

     Право жителів міста брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізоване в таких формах:

—         місцевий референдум;

—         вибори депутатів міської ради, депутатів районної, Черкаської обласної ради та міського голови (місцеві вибори);

—         загальні збори громадян за місцем проживання;

—         колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування;

—         громадські слухання;

—         місцеві ініціативи;

—         участь у роботі органів місцевого самоврядування, самоорганізації населення та роботи на виборних посадах міського самоврядування;

—         інші форми, що не заборонені законом.

 

Стаття 2.2.7. 

 

       Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою місцевого самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори.

 

ГЛАВА 2.3. МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ

 

Стаття 2.3.1.

 

       Місцевий референдум – це прийняття рішення з питань, що віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів міста, які мають право голосу. Жителі міста беруть участь у місцевих референдумах.

       Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення міською громадою важливих питань, що віднесені до відання місцевого самоврядування. На міський референдум не можуть бути винесені питання, які вднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження міського бюджету та встановлення місцевих податків.

      Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання міського самоврядування, але мають важливе значення для міської громади, соціально-економічного та культурного розвитку міста, можуть бути винесені на міський консультативний референдум, наслідки якого не мають обов”язкового характеру.

 

Стаття 2.3.2.

 

      Участь у міському референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у міському референдумі.

 

Стаття 2.3.3.

 

      Рішення про проведення міського референдуму приймає міська рада на вимогу депутатів міської ради.

       Міський референдум за місцевою ініціативою проводиться на вимогу не менш як 10% жителів міста, які постійно проживають на даній території і мають право голосу.

 

Стаття 2.3.4.

 

     Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів міста, які взяли участь у голосуванні.

     Рішення міського референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою міського самоврядування або державної влади.

     Рішення міського референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення міського референдуму протягом десяти днів після його проведення.

       Рішення міського референдуму набувають чинності з моменту опублікування.

       Про результати голосування на консультативному міському референдумі міський голова у десятиденний  термін інформує органи і посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму. Органи, які отримали рішення консультативного реяерендуму повинні дати відповідь його організаторам в строки, обумовленні чинним законодавством.

 

ГЛАВА 2.4. МІСЦЕВІ ВИБОРИ

Стаття 2.4.1.

 

       Місцеві вибори – це обрання депутатів міської ради, депутатів районної ради, Черкаської обласної ради та міського голови шляхом голосування жителів міста, які мають право голосу.

 

      Шляхом місцевих виборів можуть заміщуватися інші посади міського самоврядування, якщо не передбачено чинним законодавством України.

 

Стаття 2.4.2.

 

     Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 

   Ніхто не може примушений до участі у місцевих виборах чи позбавлений права участі у них про висловлювання своєї думки по загальнодержавних питаннях.

 

Стаття 2.4.3.

 

    Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.

 

ГЛАВА 2.5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ

ПРОЖИВАННЯ

 

Стаття 2.5.1.

 

        Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються за будинками, вулицями, кварталами, житловими комплексами, мікрорайонами міста або іншими внутрішньоміськими територіальними утвореннями з метою:

—         обговорення питань загальноміського значення;

—         обговорення питань, що віднесені до відання загальноміських органів міського самоврядування, які мають важливе значення для відповідних жителів, та подання пропозицій з цих питань;

—         створення органів самоорганізації населення;

—         прийняття рішення про участь на громадських засадах жителів міста в роботах з благоустрою, сприянні охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам”яток історії та культури, наданню допомоги соціально незахищених членам громади;

—         прийняття рішення про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного  самооподаткування;

—         прийняття рішення про добровільні внески та пожертви відповідних жителів міста на громадські потреби;

—         вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства.

 

Стаття 2.5.2.

 

      У великих внутрішньоміських територіальних громадах ( в межах мікрорайонів), де неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням виконавчого комітету міської ради або відповідного органу самоорганізації населення для обговорення і вирішення питань, які передбачені законодавством та цим Статутом, скликаються збори представників відповідних жителів міста.

      Норми представництва на ці збори встановлюються органом, який їх скликає.

 

Стаття 2.5.3.

 

     У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь жителі міста, у яких є право голосу на місцевих виборах та які проживають на території ( будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон).

    У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної влади, об”єднань громадян та підприємств.

 

Стаття 2.5.4.

 

     Загальні збори громадян скликаються міським головою за власною ініціативою або з ініціативи депутатів міської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.

   Загальні збори громадян також можуть скликатися міським головою за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості відповідних жителів, що мають право голосу на місцевих виборах. Розпорядження міського голови про скликання загальних зборів громадян оприлюднюється не пізніше, як за 7 днів до їх проведення, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на їх обговорення. Вивішуються об”яви про час та місце проведення зборів на всіх вулицях, передаються повідомлення по місцевому радіомовленню.

 

Стаття 2.5.5.

 

     Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини відповідних жителів міста.

    На загальних зборах громадян головує виборна особа від населення або керівник відповідного органу самоорганізації населення чи особа, що призначена міським головою.

   Для ведення протоколу загальних зборів громадян, обирається секретар зборів.

   Порядок ведення загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією міського голови. Міський голова, міська рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.

 

Стаття 2.5.6.

 

   Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

   До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їхнього проживання.

  

Стаття 2.5.7.

 

  Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення.

  Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території, та підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

 

Стаття 2.5.8.

 

   Рішення загальних зборів громадян є обов”язковим для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами місуцевого самоврядування.

   Рішення зборів, які прийняті з питань, що мають важливе значення для міської територіальної громади з питань, віднесених до компетенції органів державної влади або органів міського самоврядування, мають рекомендаційний характер. Виконавчі органи повинні повідомити про своє рішення ініціаторів референдуму в установлені чинним законодавством строки.

 

ГЛАВА 2.6. КОЛЕКТИВНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗВЕРНЕННЯ

ЖИТЕЛІВ МІСТА ДО ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ

МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 2.6.1.

 

   Жителі міста, незалежно від їх віку та громадянства мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб міського самоврядування.

   Жителі міста мають право особисто звертатися до органів міського самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, що віднесені до відання міського самоврядування.

 

Стаття 2.6.2.

 

   Колективні звернення, які підписані більш як п”ятдесятьма жителями міста, розглядаються органами і посадовими особами міського самоврядування, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку.

   Інформація про колективні звернення, які підписані більш як п”ятьмастами жителями міста, негайно передається до міської ради ( у випадку, якщо вонии надійшли до інших органів або посадових осіб міського самоврядування).

  Колективні звернення жителів міста можуть мати на меті:

—         внесення до міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чт окремих міських територій;

—         аналіз міського голови, міської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих  завдань, пов”язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста чи окремих міських територій, станом  довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, які віднесені чинним законодавством України до відання міського самоврядування;

—         порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;

—         порушеннчя питання про недовіру посадовій особі органу міського самоврядування – інше.

 

 

ГЛАВА 2.7. ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

 

Стаття 2.7.1.

 

       Жителі міста мають право брати участь у громадських слуханнях ( тобто зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами органів міського самоврядування), під час яких заслуховується інформація про виконання депутатами та посадовими особами службових обов”язків або окремих доручень чи про вирушення окремих питань, які  зачіпають інтереси міської  громади, жителів міста, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.

    Метою громадських слухань є здійснення контролю за роботою депутатів міської ради та посадових осіб міського самоврядування.

  

Стаття 2.7.2.

 

    Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, міської ради або її постійної комісії, органів самоорганізації населення та з ініціативи жителів міста.

    Громадські слухання з інінціативи жителів міста можуть проводитися за заявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як п”ятьмастами жителями міста.

   На громадські слухання запрошуються посадові особи органів міського самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники міських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов”язана з питанням, що обговорюється.

Стаття 2.7.4.

 

      На громадських слуханнях:

—         заслуховуються доповіді й інформаціх про роботу міського голови, міської ради, постійних комісій міської ради, окремих депутатів, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;

—         обговорюються проекти рішень міської ради та  її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що віднесені до відання міського самоврядування;

—         порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місуцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.

 

Стаття 2.7.5.

 

      Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет міської ради.

 

Стаття 2.7.6.

 

     Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі міста сповіщаються секретарем міської ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

 

Стаття 2.7.7.

 

   Проведення громадських слухань організовує секретар  міської ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

 

Стаття 2.7.8.

 

   На громадських слуханнях ведеться протокол у якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість при утніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.

   До протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.

   Веде протокол секретаріат, обраний на громадських слуханнях.

   Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення та особою, яка веде протокол і передається міському голові.

 

 

 

 

Стаття 2.7.9.

 

  Пропозиції вважаються внесені за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини жителів міста, які взяли в них участь.

  Про результати громадського слухання секретар міської ради інформує жителів міста в десятиденний строк.

 

ГЛАВА 2.8.МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ

 

Стаття 2.8.1.

 

        Члени міської громади мають право ініціювати розгляд міською радою ( в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, що віднесене Конститкуцією і законами України до відання міського самоврядування. Місуцева ініціатива передбачає внесення до міської ради проекту нормативно-правового акта з питань, які належать до її відання.

 

Стаття 2.8.2.

 

     Суб”єктами права місцевої ініціативи може бути ініціатвна група членів міської громади ( чисельністю не менше 20 чоловік). Проекти нормативно-правових актів, які внесені в порядку місцевої ініціативи та підтримані підписами не менш як десяти відсотків жителів міста, що мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії міської ради.

 

Стаття 2.8.3.

 

   Розгляд питання, яке внесення в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з обов”язковою участю членів ініціативної групи.

 

Стаття 2.8.4.

 

   Рішення, що прийняті міською радою з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов”язковому оприлюдненню в порядку, що встановлений міською радою.

 

ГЛАВА 2.9. УЧАСТЬ У РОБОТІ ОРГАНІВ МІСЬКОГО

САМОВРЯДУВАННЯ ТА РОБОТА НА ВИБОРНИХ

ПОСАДАХ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 2.9.1.

 

    Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради.

   Особи, що виявили бажання відвідати сесію міської ради, повинні не пізніше як за день до її відкриття подати відповідну заяву на ім”я секретаря ради, на якого покладається обов”язок організувати такі відвідування.

 

  У разі неможливості забезпечити відвідування сесії міської ради з організаційних чи технічних причин, секретар ради повинен забезпечити її  трансляцію по міській радіомережі.

  Відмова жителям міста у відвіданні сесії міської ради, яка не пов”язана  з організаційними чи технвчними причинами, повинна бути оформлена письмово.

  Жителі міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях у зв”язку з розробкою проектів міського бюджету та міських програм соціально-економічного та культурного розвитку, проектів рішень ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес.

     При обговоренні питань, що винесені на громадські слухання, жителям міста повинна бути забезпечена можливість вільно вимсловлювати свою позицію і вносити пропозиції.

 

Стаття 2.9.2.

 

   Жителі міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, які пов”язані з реалізацією їхніх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

   Жителі міста мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

 

Стаття 2.9.3.

 

   Жителям міста, які мають право голосу, гарантується право обраними на посади в системі міського самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборні, на рівних підставах.

 

ГЛАВА 2.10. ІНШІ ФОРМИ УЧАСТІ ЖИТЕЛІВ МІСТА

У ЗДІЙСНЕННІ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 2.10.1.

 

    Перелік форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування, що визначено цим Статутом, не є вичерпним.

    Органи та посадові особи міського самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.

 

Стаття 2.10.2.

 

    Крім передбачених статтями 2.3-2,9 Статуту, можуть бути використані такі форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування:

—         громадське обговорення проектів актів міської ради та інших органів міського самоврядування. Підлягають оприлюдненню з метою проведення громадського обговорення проекти планів економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету, цільових програм міського розвитку;

—         членство в комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах просадових особах міського самоврядування (перелік цих комісій та положення про них затверджуються рішенням міської ради);

—         участь у роботі фахових комітетів, що створюються за рішенням виконавчого комітету міської ради з числа фахівців, які працюють в системі місцевого самоврядування або діяльність яких пов”язана з наданням послуг членам міської громади, з метою їх залучення до розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання таких послуг. Положення про ці фахові комвітети затверджуються виконавчим комітетом міської ради;

—         участь у роботі громадських рад, що утворюються при міській раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів міста та існуючої практики надання їм соціальних послуг в системі міського самоврядування, залучення їх до здійснення міського самоврядування ( за рішенням міської ради при ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, воїнів-інтернаціоналістів, учасників лвквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, які не забезпечені житлом, тощо. Положення прро ці ради розробляється виконавчим комітетом міської ради та затверджується рішенням міської ради);

—         участь у проведенні громадських експертиз проектів рвшень міської ради з питань, що мають суттєве значення для міської громади, визначають основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста;

—         участь у масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб міського самоврядування до аектуальних проблем загальноміського значення або проблем соціального забезпечення жителів міста, охорони навколишнього середовища, підтримання громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення;

—         робота в органах самоорганізації населення;

—         виконання на громадських засадах робіт з благоустрою території міста, надання послуг соціально-незахищених жителям міста;

—         надання матеріальної і фінансової допомоги міському самоврчядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, що утворюються органами міського самоврядування з метою надання допомоги соціально незахищеним жителям міста або з метою сприяння культурному і духовномку розвитку, підтриманню в належному стані пам”яток історії, культури і архітектури, природних пам”яток.

 

                         РОЗДІЛ Ш. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОГО

                                              САМОВРЯДУВАННЯ.

 

Глава 3.1. Загальні засади побудови системи органів

міського самоврядування.

 

Стаття 3.1.1.

 

        Система органів та посадових осіб міського самоврядування включає:

        Представницький орган міського самоврядування – міську раду, яка складається з 27 депутатів, які обираються і діють відповідно до чинного законодавства;

—         голову міста;

—         виконавчі органи міського самоврядування  — виконавчий комітет, відділи та управління.

 

Стаття 3.1.2.

 

     Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність з реалізації функцій міського самоврядування за дорученням міської громади, від імені її  та в її інтересах.

   Виконавчий комвітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

 

 

Стаття 3.1.3.

 

   Діяльність органів міського самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською  громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок влади, забезпечення повноти здійснення функцій міського самоврядування та пріорітету інтересів жителів міста при їх здійсненні.

 

  Розподіл повноважень між органами і посадовими особами міського самоврядування здійснюються згідно із законодавством і цим Статутом. Повноваження, які мрожуть передаватися, та порядок їх передачі визначаться законом.

 

ГЛАВА 3.2. МІСЬКА РАДА

Стаття 3.2.1.

 

    Міська рада є представницьким органом міського самоврядування – єдиним органом представницької влади міської громади.

 

Стаття 3.2.2.

 

   Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

   Порядок призначення, організаціє і проведення виборів депутатів місьткої ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.

 

Стаття 3.2.3.

 

   Загальний склад міської ради вст ановлюється в межах, що визначені законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради.

   Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова.

 

Стаття 3.2.4.

 

   Депутат міської ради – особа, яка шляхом вільних виборів наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції міського самоврядування, що віднесені законодавством до відання міської ради.

   Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, нпа громадських засадах. Міська рада може прийняти рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в раді виборні посади на постійній основі. Грошова винагорода депутатів, які працюють в міській раді на постійній основі, визначається з міського бюджету в розмірах, які визначаються рішенням ради.

     Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандата та займати виборні посади в системі міського самоврядування.

     Депутат міської ради складає присягу такого змісту:

     “Вступаючи в права депутата Кам”янської міської ради, зобов”язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Кам”янки та добробут його жителів, гідно представляти свої виборціав, обстоювати їхні права і свободи. Присягаю дотримуватися Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади міста Кам”янки, виконувати свої обов”язки  в інтересах міської територіальної громади”.

    Повноваження депутатів міської ради припиняється одночасно із припиненням повноважень міської ради у випадках та у порядку, що передбачені законодавством. Повноваження депутата міської ради за рішенням ради припиняється достроково у разі:

—         складення повноважень за особистою заявою;

—         від”їзд на постійне місце проживання за межі території міста;

—         набрання законної сили обвинувальних вироком щодо нього.

 

Стаття 3.2.5.

 

    Строк повноваження міської ради –чотири роки. Міська рада є повноважною за умови обрання не менше як двох третин від встановленого радою складу.

    Повноваженням міської ради починаються з моменту офіційного повідомлення міською виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.

    Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання.

    Підстави і порядок дострокового припинення повноважень міської ради  визначаються законодавством.

 

Стаття 3.2.6.

 

    Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія.

    Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.

    Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

    Порядок скликання чергових та позачергових сесій міської ради визначається законодавством.

    На сесіях міська рада розглядає найважливіші питання, які віднесені до відання міського самоврядування, за винятком питань, які відповідно до принци пу розподілу влад віднесені до відання міського голови і виконавчих органів міської ради.

    Пропозиції до порядку денного сесії міської ради можуть вноситися міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради  або загальними зборами громадян за місцем проживання. Порядок підготовки і розгляду на сесіях міської ради питань порядку денного, а також розклад її засідань визначаються регламентом міської ради.

    Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають правобути присутні жителі міста, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.

   Міська рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

   Порядок і процедура прийняття рішень міською радою визначаються її регламентом.

   Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою.

   Рішення міської ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в дестиденний строк з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

 

ГЛАВА 3.3. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 3.3.1.

 

    Постійні комісії міської ради є органами, що постійно діють, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які віднесені до відання ради для здійснення контролю за виконанням рішення міської ради,її виконавчих органів.

   До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії і секретар.

   Перелік постійних комісій та їх пеосрнальний склад визначаються новообраною міською радою на першій сесії.

   Помстійні комісії за дорученням міської ради або за власнобю ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

    Постійні еомісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

  Постійні комісії за дорученням міської ради, голови, секретаря ради, виконавчого комітету міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітетові органів підприємств, організацій і устаноа незалежно від форми власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках — –а розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

   Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ і організацій, що зазначені у частині шостій цієї статті, необхідні матеріали і документи ( крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

   Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісі. У відносинах з іншими органами, об”єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі відсутності голови комісії, або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин здійснює зступник голови комісії або секретар комісії. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал згідно з планом роботи воно є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального складу комісії.

   За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і ркомнедації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою косісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

  Рекомендації постійної комісії підлягають обов”язковому розгляду підприємствами, установами і організаціяии, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи провинно бути повідомлвно комісіям у встановлений ними термін.

    Постійна комісія для вивчення питань, що відносяться до її відання, розробки проектів рішень ради, виконавчого комітету може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за інініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.

    Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

    Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

   З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста, міська рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій.

 

Стаття 3.3.2.

 

   Депутати міської ради можуть об”єднуватися у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об”єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.

  Порядок утворення та реєстрації депутатських об”єднань, їх повноваження визначаються регламентом міської ради.

 

Стаття 3.3.3.

 

   Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію роботи, є секретар ради.

   Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на срок повноважень ради відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.

 

ГЛАВА 3.4. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

Стаття 3.4.1.

 

   Міський голова є головною посадовою особою міської громади, а тому має перше право розпочинати всі урочисті заходи, які проводяться на території міста Кам”янки.

   Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.

   Міський голова одирається жителями мвіста, які мають право голосу строком на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборрчого права при таємному голосуванні.

   Міським головою може бути обраний будь-який житель міста який має право голосу.

   Порядок обрання міського голови визначається законодавством.

 

 

Стаття 3.4.2.

 

    Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються на момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

   Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу такого змісту:

  “ Я, ( ім”я та прізвище), волею територіальної громади міста Кам”янки обраний міським головою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаюся на вірність народу України. Зобов”язуюсь суворо дотримуватись Конституції України і законів України, усіма своїми справами дбати про благо міста і добробут його мешканців, обстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підгосити авторитет міста Кам”янки як у державі, так і за її межами”.

  Якщо вибори міського голови приведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається на першому пленарному засідання новообраної ради після складання присяги депутатами ради.

  Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково на підставах і в порядку, який передбачено законодавством. Повноваження міського голови припиняються достроково міською громадою шляхом міського референдуму. Рішення про проведення міського референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймаються міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів міста, що проживають на території міста і мають право  голосу.

   Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у випадках:

—         його звернення з особистою заявою до міської ради про складання ним повноважень голови;

—         набрання законної сили обвинувального вироку щодо голови;

—         визнання його судом недієздатним, бессвісно відсутнім або оголошеним таким, що помер;

—         припинення його громадянства;

—         порушення вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), що встановлена  законодавством;

—         його смерті.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, який передбачено законодавством, При достроковому припиненнї повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов”язки з організації роботи міської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а з організації роботи виконавчого комітету ради –перший заступник міського голови з виконавчої влади.

 

Стаття 3.4.3.

 

        Міський голова видає розпорядження в межах своїх повноважень.

 

Стаття 3.4.4.

 

       На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міської ради, що передбачено законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.

 

Стаття 3.4.5.

 

     Міський голова має першого заступника та заступників з виконавчої роботи, кількість яких визначається міською радою

    Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів призначаються та звільняються з посади у порядку, який визначено чинним законодавством.

   Розподіл обов”язків між заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів здійснюється міським головою та виконавчим комітетом міської ради.

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3.5. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

               

Стаття 2.5.1.

 

    Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міського самоврядування, який утворюється міською радою на строк її повноважень.

  Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов”язків організовує роботу виконавчого комітету перший заступник міського голови з виконавчої роботи.

  Виконавчий комітет є юридичною особою, має печатку та інші реквізити юридичної особи.

 

                   

Стаття 3.5.2.

 

    Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.

   До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати міської ради, крім секретаря ради.

   Перший заступник, заступник міського голови з виконавчої роботи та керуючий справами виконавчого комвітету виконують свої обов”язки на постійній основі.

   Члени виконаавчого комітету виконують свої обов”язки, як правило, на громадських засадах. За рішенням міської ради окремі члени виконавчого ком

ітету можуть працювати на постійній основі.

 

Стаття 3.5.3.

 

   Повноваження виконавчого комітету визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

 

Стаття 3.5.4.

 

   Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

   Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова.

   Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів міста може прийняти рішення про внесення зміни до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Ініціатива жителів міста про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менше як десятою частиною жителів міста, які мають право голосу.

   Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в міських засобах масової інформації.

 

 

 

 

 

Стаття 3.5.5

 

   Організаційною формою роботи виконавчого комітету ї його засідання, які є правомочними за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.

  Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою(або одним із заступників міського голови в разі відсутності міського голови чи неможливості виконання ним своїх обов”язків) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

 

Стаття 3.5.6.

 

    Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комвітету здійснює той, хто керує справами, який призначається на посаду у порядку, що визначений чинним законодавством.

 

Стаття 3.5.7.

 

      Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу в підписуються міським головою.

 

РОЗДІЛ 1У. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

ГЛАВА 4.1.СИСТЕМА ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ

І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ

НАСЕЛЕННЯ

 

Стаття 4.1.1.

 

     Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення міської ради з ініціативи жителів міста.

 

Стаття 4.1.2. 

 

    Територія у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріпляється рішенням міської ради і має відповідати території проживання жителів міста, які утворили цей орган.

  

Стаття 4.1.3.

 

    Строк повноважень органів самоорганізації населення визначається жителями відповідних територій міста самостійно.

 

Стаття 4.1.5.

 

    Персональний склад органу самоорганізації визначається загальними зборами.

 

Стаття 4.1.6.

 

    Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається законом.

 

ГЛАВА 4.2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

Стаття 4.2.1.

 

     Рішення про утворення органу самоорганізації населення приймаються загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території міста.

 

Стаття 4.2.3.,

 

    Члени ради обираються на “Громадських слуханнях” персонально відкритим голосуванням, більшістю голосів в кількості 5-х осіб, терміном на 4 роки.

    Голова ради органу самоорганізації населення обирається членами ради, таємним голосуванням терміном на 4 роки. Членами ради, якщо за це проголошує більше ½ членів ради.

   У випадку невиконання свохїх обов”язків членам ради йому може бути висловлена недовіра ½ дорослого населення, яке від представляє в раді. Недовіра може бути висловлена простим списком з підписом людей. Виявлення недовіри повинно нести за собою звільнення члена ради від його обов”язків.

   Голова ради достроково може бути звільнений від своїх обов”язків шляхом таємного голосування, якщо за це рішення проголосує не менше ½ членів ради.

 

                                        ПОВНОВАЖЕНЕНЯ

 

   Члени ради та голова можуть подавати свої пропозиції для розгляду на сесії міської ради за 10 днів її проведення. Така пропозиція повинна бути обов”язково розглянута. Результати розгляду повідомляються її ініціатору. Якщо пропозиція подана в термін, що її неможливо розглянути на сесії, то її обов”язково повинні розглянути на черговій сесії міської ради.

   Члени ради та голова повинні бути присутні на всіх сесіях міської ради з правом дорадчого голосу. По результатах сесії, якщо член чи голова ради не задоволені її рішенням, вони повинні подати особливу думку на протязі 10 днів з дня проведення сесії, про що повинні бути повідомлені усі депутати.

 

Стаття 4.2.3

 

     За рішенням міської ради витрати, які пов”язані із підготовкою та проведенням виборів органів самоорганізації населення, проводяться за рахунок міського бюджету.

 

Стаття 4.2.4.

 

   Голова органу самоорганізації населення обиравється на засіданні органі безпосередньо жителями відповідної території міста.

 

Стаття 4.2.5.

  

    Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюються відкрито і привселюдно.

 

     Результати виборів оприлюднюються в засобах масової інформації міста.

 

 

 

 

ГЛАВА 4.3. ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ

 САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

Стаття 4.3.1.

 

     Повноваження органів самоорганізації населення визначаються законом ві передаються їм міською радою

 

Стаття 4.3.2.

 

             Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинне завдавати шкоди інтересам міської громади.

             Органи самоорганізації населення та їх голови не можуть здійснювати повноваження міської ради.

 

Стаття 4.3.3.

 

           Органи самоорганізації населення самостійно здійснюють управління переданим їм мавйном і коштами відповідно до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території.

 

Стаття 4.3.4.

 

          Органи і посадові особи міського самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацію, приміщенням, засобами зв”язку в межах кошторису виконавчого комітету.

 

РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЬКОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

 

Глава 5.1.   Комунальна власність міста

Стаття 5.1.1.

 

       Матеріальною  і фінансовою основою міського самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме майно, дохлди міського бюджету, позабюджетні цільові ( в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності міської громади, а також об”єкти спільної власності територіальних громад Черкаської області, що перебувають в управлінні обласної ради.

     Матеріали та фінансові ресурси,   що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням міської громади і їх недоторканість захитщається законодавством.

 

Стаття 5.1.2.

 

    До комунальної власності міської громади включається рухоме і нерухоме майно, яке зареєстроване у визначеному законодавством порядку. Перелік об”єктів комунальної власності міської громади визначається рішенням міської ради відповідно до законодавства.

 

   До комунальної власності міста можуть належати:

—         земля та інші природні ресурси;

—         комунальні підприємства міста;

—         банки, страхові товариства, пенсійні фонди, заклади і установи культури освіти, спорту, охорони здоров”я, соціального обслуговування та інше майно, що належить міській громаді;

—         частини (паї) у майні підприємств;

—         комунальний житловий та нежитловий фонд міста;

—         дохолди місцевого бюджету міста, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити міста (органів міського самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші фінансові ресурси, що передбачсені чинним законодавством;

—         нерухоме майно, що передається до комунальної власності міста за рішенням суду;

—         інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством.

 

У комунальній власності міської громади знаходяться об”єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб міської громади та для збереження історико-культурних об”єктів міста (міські системи водо-і енергопостачання, інженерні комунікації, пам”ятки культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).

   Перелік об”єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначається рішенням міської ради.

 

Стаття 5.1.3.

 

    Суб”єктам права комунальної власності міста є міська рада, до її компетенції відноситься право управління комунальним майном.

    Міська рада, виконавчий комітет та його відділи й управління від імені та в інтересах територіальної громади міста відповідно до закону здійснюють правомочні щодо володіння, користування та розпорядження об”єктами права комунальної власності міської ради.

   Рішенням про відчуження комунального майна приймає міська рада.

 

Стаття 5.1.4.

 

   Оперативне управління об”єктами комунальної власності міста здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються такі функції:

—         підготовка пропозицій на розгляд міськради щодо прийняття об”єктів до комунальної власності міськради;

—         підготовка і передача на розгляд міськради або її виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності міста;

—         надання згоди на здавання в оренду об”єктів комунальної власності міста;

—         реалізація затвердженої рішенням міської ради програми приватизації комунального майна міста.

 

За рішенням сесії оперативне управління може здійснювати комунальне підприємство.

  Порядок управляння затверджується окремим положенням та вноситься відповідним розділом до Статуту.

  За рішенням сесії міської ради може делегуватися право комунальним підприємством виступати учасниками корпоративних відносин.

 

Стаття 5.1.5.

 

        Загальний контроль за використанням об”єктвів комунальної власності міста здійснює міський голова.

        Голова міста раз на рік інформує міську раду про стан комунальної власності міста, реєстрацію, відчуження або придбання об”єктів комунальної власності.

 

ГЛАВА 5.2. ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСТА

              

Стаття 5.2.1.

 

    Фінансова основа міста складається:з:

—         коштів міського бюджету;

—         коштів позабюджетних(цільових) фондів;

—         коштів міської ради та виконавчого комітету;

—         фінансово-кредитних ресурсів;

—         страхових ресурсів;

—         коштів підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності міста;

—         коштів валютних фондів;

—         відповідної частки коштів підприємств, організацій і установ, які створені за пайовою участю органів міського самоврядування;

—         коштів, що отримані від розміщення міських позик і міських цінних паперів;

—         коштів, що отримані від проведення мвіських лотерей;

—         коштів, що отримані від приватизації комунального майна міста;

—         коштів органів територіального громадського самоврядування міста;

—         інших фінансових ресурсів, які передані місту згідно з чинним законодавством.

 

Стаття 5.2.2.

 

   В міський бюджет надходять кошти : плата за землю, за користування природними ресурсами від природокористувачів, розмір якої встановлюється  міською радою в межах, які визначені законодавством; інші надходження згідно із заеконодавством.

  Місто має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, що заподіяні на території міста підприємствами, установами і організаціями незалежно від їхньої форми власності.

 

Стаття 5.2.3.

 

       Територіальна громада міста безпосередньо або через органи місцевого самоврядування може об”єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об”єкти права комунальної власності, а також кошти місцевого бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

 

Стаття 5.2.4.

 

    Міська рада, або за її рішенням інші органи міського самоврядування можуть в межах, що визначені законодавством, випускати міські позики, цінні папери і лотереї, видавати юридичним і фізичним особам позики, отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності.

 

ГЛАВА 5.3. МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ

 

Стаття 5.3.1.

 

    Місто має власний бюджет, який розробляється, затверджується і виконується органами міського самоврядування самостійно в межах їх повноважень.

   Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування іншихтерриторіальних громад не допускається ( за винятком випадків, що передбаченні чинним законодавством).

 

Стаття 5.3.2.

 

   Бюджет міста складається з поточного бюджету і бюджету розвитку.

 

Стаття 5.3.3.

 

   Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються зща рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.

 

Стаття 5.3.4. 

 

    Еошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку міста, які пов”язані із здійсненням інвенстиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, що пов”язані з розширеним відтворенням.

 

Стаття 5.3.5.

 

   В доходи міського бюджету зараховуються:

 

—         місцеві податки і збори, крім винятків, що передбачені законодавством;

—         надходження від закреплених законодавством окремих загальнодержавних податків або їх частини, відповідно до нормативів, які затверджені у встановленому законодавством порядку;

—         фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції та інші т рансферми), що передані місту з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через обласний бюджет;

—         фінансові ресурси, які передані місту з Державного бюджету для здійснення визначених законодавством повноважень виконавчої влади;

—         частина доходів від приватизації комунальної власності міста;

—         надходження від місцевих позик і лотерей;

—         надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що належать до комунальної власності міста;

—         прибутов підприємств, що перебувають у комунальній власності мвіста ( або частка прибутків, яка визначсена рішенням міської ради);

—         штрафи і відшкодування за екологічні збитки;

—         інші кошти, що отримані від господарської діяльності органів міського самоврядування;

—         інші надходження, які передбачені законодавством.

 

     У  дохідній частині міського бюджету кошти, які є необхідними для здійснення самоврядних і наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади, виділяються окремо.

 

   Міський бюджет повинен бути достатнім для виконання функцій місцевого самоврядування та надання законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб

  З метою збалансованості міського бюджету міська рада може встановлювати граничний розмір його дефіциту.

 

Стаття 5.3.6.

 

    Видаткова частина міського бюджету окремо передбачає видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.

    Видатки поточного бюджету окремо передбачають видатки, що пов”язані із виконанням самоврядних повноважень органів виконавчої влади.

 

Стаття 5.3.7.

 

   Доходи міського бюджету, які отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення до бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, що передбачені законодавством. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою.

   Міська рада може приймати ріщення щодо вкладання вільних коштів (отриманих способами, що передбачені частиною першої цієї статті) в акції, цінні папери, тощо.

 

Стаття 5.3.8.

 

   Міський бюджет повинен передбачати резервний фонд, який використовується міським головою без попереднього погодження з міською радою для фінансування непередбачених випадків, в установленому порядку.

 

  Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання міського бюджету.

 

Стаття 5.3.9.

 

   Контроль за виконанням бюджету здійснює місьтка рада.

    Контроль за використанням коштів міського бюджету відповідними підприємствами, організаціями й установами здійснює виконавчий комітет.

 

                 ГЛАВА 5.4. ПОЗАБЮДЖЕТНІ (ЦІЛЬОВІ) І ВАЛЮТНІ ФОНДИ.

Стаття 5.4.1.

 

   Міська рада може утворювати позабюджетні(цільові) і валютні фонди і визначати порядок використання коштів цих фондів відповідно до законодавства.

   Порядок формування та використання коштів позабюджетних (цільових) і валютних фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням міської ради.

 

 

Стаття 5.4.2.

 

    До позабюджетних (цільових) фондів можуть за рішенням міської ради включатися:

—         добровільні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб;

—         штрафи, які сплачуються підприємствами за отримання необгрунтованого прибутку в установленому порядку;ї

—         штрафи за адміністративні правопорушення;

—         інші надходження.

 

Стаття 5.4.3.

 

    До валютних фондів можуть за рішенням міської ради включатися:

—         добровільні і благодійні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб;

—         штрафи, які сплачуються підприємствами за отримання необгрунтованого прибутку в установленому порядку;

—         штрафи за адміністративні правопорушення;

—         інші надходження.

 

Стаття 5.4.3.

 

    До валютних фондів можуть за рішенням міської ради включатися:

-добровільні і благодійні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті та іноземними цінними паперами;

—         відрахування від прибутків і іноземній валюті підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності міста.

 

Стаття 5.4.4.

 

    Кошти позабюджетних (цільових) фондів перебувають на окремих банківських рахунках і не можуть бути вилучені. Вони використовуються міським головою у порядку, який визначено міською радою. Кошти валютних фондів використовуються тільки за рішенням міської ради.

 

 

РОЗДІЛ V1. ГАРАНТІЇ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

ГЛАВА 6.1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ

ОСІБ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕД ТЕ-

РИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

 

Стаття 6.1.1.

 

       Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою про результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію.

      

Стаття 6.1.2.

 

      Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про:

-структуру та чисельний склад органів міського самоврядування;

-компетенцію органів і посадових осіб міського самоврядування;

-призначення та звільнення посадових осіб міського самоврядування;

-зміст актів та інших документів, що приймаються в системі міського самоврядування;

—         поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб міського самоврядування;

—         позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя міста;

—         іншу інофрмацію, згідно з чинним законодавством.

 

       Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою.

 

Стаття 6.1.3.

 

      Всі посадові особи міського самоврядування повинні щомісяця проводити прийом жителів міста з особистих питань.

 

Стаття 6.1.4.

 

     Всі органи і посадові особи міського самоврядування зобов2язані сприяти забезпесенню дотримання прав, законних інтересів об»єднань громадян, які є легалізованими згідно з чинним законодавством.

 

ГЛАВА 6.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ

ОСІБ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕД

ДЕРЖАВОЮ, ЮРИДИЧНИМИ ТА ФІЗИЧНИМИ

ОСОБАМИ

 

Стаття 6.2.1.

 

     Органи і посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і чинного законодавства.

    Декржавний контроль за діяльністю органів і посадових осіб міського самоврядування здійснюється згідно з законодавством.

 

Стаття 6.2.2.

 

     Акти, які прийняті в системі міського самоврядування, можуть зупинятися лише з моменту їхньої невідповідальності Конституції України чи законом України у встановленому законом порядку з одночансим зверненням до суду.

 

Стаття 6.2.3.

 

    Висновок суду про визнання невідповідальності органів чи посадових осіб міського самоврядування Конституції України і чинному законодавству України може бути підставою для розгляду Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів відповідного органу чи посадової особи мсіського самоврядування.

 

Стаття 6.2.4.

 

     Шкода, яка завдана юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів міського самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень або дій, або бездіяльності посадових осіб міського самоврядування – за рахунок їх власних коштів – у порядку, який встановлено законодавством.

 

   Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осію, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місьткого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

 

Стаття 6.2.5.

 

     Органи і посадові особи міського самоврядування  несуть відповідальність за виконання визначення законодавством повноважень органів виконавчої влади в порядку, що установлений законодавством.        

 

 

   

 

 

       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

       

            

 

 

 

 

 

 

  • Переглядів: 141
  • 29.09.2015