Рішення сесії № 20-12 від 23.02.2017 р — Про затвердження типового договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та типового договору про оплату авансового внеску

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23.02.2017 р. № 20-12/VІІ

м. Кам’янка

 

Про затвердження типового договору

на проведення експертної

грошової оцінки земельної ділянки

та типового договору про оплату

авансового внеску

 

 

Керуючись ст. 33, підпунктом 1 п. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 128 Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», «Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок», затвердженою Постановою КМУ від 11.10.2002р. №1531, постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009р. №381, —

 

 

Міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити типовий договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення на якій розташовано об’єкти нерухомого майна (додаток 1).

 

 1. Затвердити типовий договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що передбачається до продажу (додаток 2).

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з земельних відносин.

 

 

 

Міський голова                                                                              В.І. Тірон

 

ДОДАТОК 1

до рішення міської ради від

23.02.2017 р. № 20-12/VІІ

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР №_____

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

несільськогосподарського призначення на якій розташовано

об’єкти нерухомого майна

 

м. Кам’янка                                                «____»________________ 20__р.

 

Сторони:

Замовник: Кам’янська міська рада, в особі міського голови _______________________________________, який діє на підставі Законодавства України, з однієї сторони.

Оцінювач (суб’єкт оціночної діяльності): ____________________

_________________________________________, в особі ___________________,

який діє на підставі _________________________________ з другої сторони, керуючись взаємною згодою та діючим законодавством України, уклали цей Договір про наступне:

 

 1. Предмет Договору

 

1.1. Замовник доручає,  а Оцінювач бере на себе зобов’язання по визначенню вартості та виконанню звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки для _____________________________, площею ____м2, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна _______________ та знаходиться за адресою: м. Кам’янка, _______________________________________________.

 

 1. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1. Загальна вартість робіт, зазначених у п.1.1. Договору визначається згідно конкурсних пропозицій Оцінювача у розмірі ______________.

2.2. На підставі даного Договору та виписаного Оцінювачем рахунку, Замовник перераховує кошти на рахунок Оцінювача після підписання акту приймання-передачі робіт.

 

 1. Права та обов’язки сторін

3.1. Оцінювач зобов’язаний на вимогу Замовника давати пояснення щодо поданого звіту та об’єкту оцінки.

3.2. Оцінювач не несе відповідальності за наслідки, що виникли внаслідок використання результатів оцінки з метою, що не була предметом Договору.

3.3. Замовник  сприяє наданню всієї необхідної інформації про об’єкт оцінки, яка відповідно до чинного законодавства має знаходитись у власника нерухомого майна і необхідна для виконання Оцінювачем робіт, передбачених п.1.1. Договору.

3.4. Якщо в процесі роботи Оцінювача виникла потреба у проведенні інвентаризації майна, аудиторської перевірки або поновлення бухгалтерського обліку, Оцінювач має право вимагати проведення таких робіт від особи, яка бажає купити земельну ділянку. Термін дії Договору при цьому продовжується на період виконання таких робіт.

3.5. Якщо в процесі оцінки виникла потреба в залученні спеціалістів вузьких галузей, Оцінювач має право вимагати залучення таких, при цьому оплата їхніх послуг проводиться за рахунок загальної вартості робіт з виконання експертної грошової оцінки. Термін дії Договору при цьому продовжується на період виконання таких робіт.

3.6. Оцінювач самостійно погоджує звіт з експертної грошової оцінки з відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування.

 

 1. Порядок приймання і передачі робіт

4.1. Приймання виконаних робіт за цим Договором оформлюється актом приймання-передачі робіт (далі — акт).

4.2. Покупець зобов’язаний підписати акт протягом 3-х робочих днів з дня одержання експертного висновку.

4.3. У разі відмови від підписання акта Покупець складає протягом 5 днів з моменту отримання акта експертного висновку мотивований протокол розбіжностей. Якщо протягом місяця з моменту отримання Замовником виконаної роботи акт прийому-передачі робіт по експертній грошовій оцінці не буде повернуто Оцінювачу, робота вважається прийнятою без зауважень.

 

 1. Строк виконання робіт

5.1. Початком робіт вважається підписання Договору, за умови надання Оцінювачу всієї необхідної інформації про об’єкт оцінки.

5.2. Термін виконання робіт визначається конкурсними пропозиціями Оцінювача до подачі на обов’язкову державну експертизу. Про передачу на експертизу Оцінювач інформує управління земельних ресурсів в письмовій формі.

5.3. Термін виконання робіт продовжується на термін проходження обов’язкової (повторної) державної експертизи.

5.4. Оцінювач має право виконати роботи достроково.

 

 1. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим Договором.

6.2. Невиконання робіт в терміні зазначені в п.5.2. є підставою для розірвання цього Договору.

6.3. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 1. Умови розірвання Договору

7.1. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін у порядку, визначеному чинним законодавством, крім випадку, зазначеному у п.6.2.

 1. Інші умови

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов’язань.

8.2. Умови цього Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням додаткової угоди.

8.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

8.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони  керуються нормами чинного законодавства.

8.5. Даний Договір укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

8.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору втрачають юридичну силу.

8.7. Додатками до даного Договору є Акти виконаних робіт.

 

 1. Юридичні адреси та реквізити сторін:
Замовник

Орендодавець:

 

Кам’янська міська рада

в особі міського  голови

_______________________________,

який діє на підставі ст. 42 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

Юридична адреса:

20801, Черкаська область, м. Кам’янка,

вулиця Героїв Майдану №37

Ідентифікаційний код 25872304                                                                                                        ________________

 

 

 

Оцінювач (Виконавець — суб’єкт оціночної діяльності)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

_______________

Секретар міської ради                                                         А.М. Плєшкань

 

 

ДОДАТОК 2

до рішення

міської ради від 23.02.2017р.№20-12/VIІ

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР №____

про оплату авансового внеску в рахунок оплати

ціни земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що передбачається до продажу

м. Кам’янка                                                                 «___»_________20__р.

 

 

СТОРОНИ:

 

Замовник (далі по тексту – Сторона1): Кам’янська міська рада, в особі міського голови _______________________________________, який діє на підставі Законодавства України, з однієї сторони, та покупець (далі по тексту Сторона2) _____________________________________________________, в особі ____________________________________________________, який діє на підставі _____________________, з другої сторони, керуючись взаємною згодою та діючим законодавством України, уклали цей Договір про наступне:

 

 1. Предмет договору

 

1.1. Сторона 2 сплачує, а Сторона 1 приймає авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки  несільськогосподарського призначення загальною площею _______ кв.м., яка розташована в м. Кам’янка по вул. _____________________________.

1.2. Авансовий внесок використовується Стороною 1 для фінансування робіт з виготовлення відповідним суб’єктом оціночної діяльності звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки, що передбачається до продажу.

1.3. Розмір авансового внеску становить __________ гривень.

1.4. Авансовий внесок зараховується на р/р _____________________.

 

 1. Права і обов’язки сторін

 

2.1. Сторона 2 сплачує на рахунок Сторони 1, вказаний в п. 1.4. авансовий внесок з зазначенням у платіжному дорученні своїх реквізитів, номера і дати цього Договору та повної назви Сторони 1.

2.2. У разі відмови Сторони 2 від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки  авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки не повертається.

2.3. Залишок авансового внеску після сплати вартості виконання звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки перераховується органом  Державного казначейства до міського бюджету згідно з встановленим порядком.

 

3.Строк дії Договору та відповідальність сторін

 

3.1. Строк дії договору починається з моменту його підписання Сторонами  та закінчується з моменту підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки.

3.2. Умови цього договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін.

3.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та Договором.

3.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

 

4.Юридичні адреси та реквізити Сторін:

 

 

Сторона1

 

Кам’янська міська рада

в особі міського  голови

_______________________________,

який діє на підставі ст. 42 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

Юридична адреса:

20801, Черкаська область, м. Кам’янка,

вулиця Героїв Майдану №37

Ідентифікаційний код 25872304                                                                                                        ________________

 

 

 

Сторна2

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

_______________

   

Секретар міської ради                                                         А.М.Плєшкань

 

 • Переглядів: 834
 • 28.02.2017